Archwilio a gwirio cydymffurfiaeth â safonau glendid

URN: INSC025
Sectorau Busnes (Suites): Gwasanaethau Glanhau a Chefnogi
Datblygwyd gan: Skills CFA
Cymeradwy ar: 23 Rhag 2021

Trosolwg

Mae'r safon hon yn rhan o'r maes cymhwysedd sy'n gysylltiedig â rheoli a goruchwylio ym maes glanhau. Mae’n ymwneud ag archwilio a gwirio cydymffurfiaeth â safonau glendid. Mae ar gyfer goruchwylwyr yn y diwydiant glanhau sydd angen gwneud yn siŵr bod y gweithgareddau glanhau yn cyrraedd y safonau ansawdd angenrheidiol. Mae'n hanfodol archwilio'r broses lanhau, yn ogystal â'r canlyniadau i wella ansawdd arferion gwaith yn barhaus. Mae'n cynnwys paratoi ar gyfer yr archwiliad, ei gynnal, rhoi gwybod am ganfyddiadau’r archwiliad, dadansoddi tueddiadau a dilyn y dadansoddiad drwy gymryd camau.


Meini prawf perfformiad

Mae'n rhaid eich bod chi'n gallu:

 1. paratoi ar gyfer yr archwiliad a nodi'r categorïau risg ar gyfer tasgau glanhau, deunyddiau neu weithdrefnau gwaith
 2. pennu pa mor aml y mae angen archwilio ar gyfer pob categori risg a ddyrannwyd
 3. cadarnhau'r math o archwiliad yn unol â pha mor aml y glanheir a'r amserlen
 4. adolygu ac addasu'r categori risg ar gyfer pob archwiliad a gynhelir
 5. nodi a dyrannu'r systemau sgorio perthnasol ar gyfer pob math o archwiliad
 6. cytuno ar egwyddorion archwilio a chael systemau sgorio sy'n diffinio meini prawf ar gyfer pasio a methu
 7. cadarnhau'r mannau glanhau i'w harchwilio
 8. nodi maint y sampl ar gyfer pob maes, elfennau neu weithdrefnau gwaith sy'n cael eu harchwilio
 9. cadarnhau'r dull archwilio a'r cwestiynau sy'n cael eu gofyn trwy gydol asesiad
 10. cynnal archwiliad o'r mannau glanhau yn unol â'r mathau o ddulliau archwilio, pa mor aml y glanheir, a'r systemau sgorio sydd wedi'u cadarnhau
 11. defnyddio'r offer, y technolegau a'r mathau perthnasol o brofion ar gyfer archwilio'r man yn erbyn safonau glendid
 12. gwneud yn siŵr bod yr archwiliad wedi'i lofnodi a'i stampio gydag amser a dyddiad
 13. cynhyrchu'r cofnod archwilio a'r adroddiad sy'n manylu ar y categorïau risg, nifer y mannau a archwilir, a'r sgoriau a gyflawnwyd
 14. addasu'r sgoriau a'r cyfrifiadau, lle bo angen
 15. gwneud yn siŵr bod yr archwiliadau wedi eu cymeradwyo gan yr adran berthnasol neu aelod staff cyfrifol
 16. cynnal dadansoddiad o dueddiadau sgoriau unigol a sgoriau cyffredinol dros gyfnodau o amser a gadarnheir
 17. nodi ffynonellau data meincnod allanol a chynnal dadansoddiad yn eu herbyn
 18. dadansoddi canlyniadau glendid a'r arferion glanhau
 19. coladu amrywiannau o ran ansawdd ar draws amrywiaeth o feysydd, gan nodi'r methiannau
 20. nodi meysydd penodol sydd angen eu hadolygu, gwella neu newid arferion gwaith
 21. nodi'r camau perthnasol yn ddibynnol ar ganlyniad asesiadau archwilio
 22. dyrannu'r camau gweithredu i'r aelodau staff neu'r adrannau perthnasol
 23. monitro ac adolygu'r safonau glanhau ansawdd a gweithdrefnau diogelwch yn rheolaidd
 24. gwneud yn siŵr bod lefelau eich cymhwysedd wrth gynnal archwiliadau glanhau yn gyfredol
 25. hyfforddi er mwyn safoni'r methodolegau archwilio yn rheolaidd
 26. adolygu eich cymhwysedd proffesiynol wrth gynnal asesiadau archwilio ac ymgymryd â'r holl hyfforddiant perthnasol, lle bo angen

Gwybodaeth a Dealltwriaeth

You need to know and understand:

 1. safonau glendid eich sefydliad
 2. lefelau eich cymhwysedd mewn safonau glendid ac archwiliadau glanhau
 3. sut i baratoi ar gyfer yr archwiliad glendid a beth mae'n ei gynnwys
 4. y rhesymau dros gynnal archwiliad a'i nodau
 5. mynediad at y mannau i'w harchwilio
 6. yr ystod o leoliadau a chanlyniadau glanhau i'w harchwilio
 7. sut i samplu'r meysydd ar gyfer dilysu neu weithdrefnau gwaith ar gyfer archwilio
 8. y categorïau risg ar gyfer cynnal yr archwiliad
 9. pa mor aml y cynhelir archwiliadau mewn perthynas â risgiau
 10. paramedrau'r systemau sgorio, pasio a methu ar gyfer cynnal yr archwiliad
 11. y mathau o gwestiynau ar gyfer yr asesiad
 12. y dull gweithredu ar gyfer cynnal yr archwiliad
 13. sut i gynnal archwiliad gweledol o'r mannau sy'n cael eu glanhau
 14. ystod y cyfarpar, technolegau a'r mathau o brofion ar gyfer cynnal yr archwiliad
 15. pam mae'n bwysig cael yr adroddiadau archwilio wedi'u llofnodi a'u stampio gydag amser a dyddiad
 16. y mathau o adroddiadau sydd eu hangen ar gyfer cofnodi canlyniadau'r archwiliad
 17. yr aelod staff perthnasol i lofnodi'r archwiliad
 18. sut mae canlyniadau'r archwiliad yn cael eu coladu
 19. egwyddorion dadansoddi data a pham y gallai fod angen data meincnodi
 20. sut mae dadansoddi'r canlyniadau a nodi'r mannau i roi sylw iddynt
 21. y camau a'r hyfforddiant perthnasol y gallai fod eu hangen o ganlyniad i'r dadansoddiad
 22. pam mae'n rhaid monitro ansawdd safonau glanhau yn rheolaidd
 23. manteision cynnal yr archwiliad glendid
 24. pwysigrwydd safoni'r methodolegau archwilio
 25. sut i wella ansawdd y glendid a'r gweithdrefnau gwaith

Cwmpas/ystod


Cwmpas Perfformiad


Gwybodaeth Cwmpas


Gwerthoedd


Ymddygiadau


Sgiliau


Geirfa


Dolenni I NOS Eraill


Cysylltiadau Allanol


Fersiwn rhif


Dyddiad Adolygu Dangosol

01 Maw 2027

Dilysrwydd

Ar hyn o bryd

Statws

Gwreiddiol

Sefydliad Cychwynnol

Instructus

URN gwreiddiol

N/A

Galwedigaethau Perthnasol

Galwedigaethau Elfennol, Menter manwerthu a masnachol, Galwedigaethau Glanhau Elfennol, Gweithrediadau Gwasanaethau Glanhau, Gweithrediadau Cynorthwyo Glanhau, Mentrau gwasanaethau

Cod SOC

9223

Geiriau Allweddol

cefnogaeth, staff, hyfforddiant, gweithwyr glanhau, haint, goruchwylio, archwilio, safonau glendid, glanhau