Rheoli amser yn eich busnes

URN: INSBE051
Sectorau Busnes (Suites): Menter Busnes
Datblygwyd gan: Skills CFA
Cymeradwy ar: 14 Ion 2022

Trosolwg

Mae'r safon hon ar gyfer entrepreneuriaid sy'n rheoli amser yn eu busnes. Mae'n fwy na phosibl eich bod chi'n teimlo bod gormod o bethau i'w gwneud, a dim digon o amser i wneud y rhain. Efallai bod angen i chi edrych ar sut rydych chi'n rheoli eich amser eich hun a phenderfynu sut i wneud pethau'n fwy effeithlon. Bydd hyn yn eich helpu i ddatblygu dull adolygu sut rydych yn rheoli eich amser er mwyn i chi allu gosod nodau newydd a chydnabod eich cyflawniadau. Mae rheoli amser yn eich busnes yn cynnwys casglu'r holl weithgareddau a sut rydych chi'n eu rheoli, cyfrifo pa mor hir y mae gwahanol weithgareddau'n eu cymryd, cynllunio'ch gwaith o ddydd i ddydd, monitro sut rydych yn rheoli eich amser a cheisio dod o hyd i ffyrdd eraill o weithio, lle bo angen.

Gallech wneud hyn os ydych yn:

 1. teimlo nad oes gennych ddigon o amser i wneud yr holl bethau y mae angen i chi eu gwneud;

 2. cael trafferth gwneud cynlluniau ar gyfer eich gwaith a chadw atynt;

 3. awyddus i gael ymdeimlad o gyflawniad o'r hyn rydych chi'n ei wneud.


Meini prawf perfformiad

Mae'n rhaid eich bod chi'n gallu:

 1. diffinio pob gweithgaredd ar gyfer eich diwrnod gwaith nodweddiadol
 2. nodi'r gweithgareddau y gellir eu dirprwyo i staff a phobl eraill
 3. asesu eich cryfderau a'ch gwendidau yn erbyn y gweithgareddau nodweddiadol sy'n rhan o'ch swydd
 4. monitro os bydd eich tasgau neu'ch gweithgareddau arfaethedig yn cael eu cwblhau
 5. trefnu eich tasgau a'ch gweithgareddau ar sail pwysigrwydd o gymharu â brys
 6. dyrannu'r tasgau a'r gweithgareddau ar sail eu terfynau amser tymor byr, tymor canolig a thymor hir
 7. nodi unrhyw is-dasgau a cherrig milltir sydd eu hangen ar gyfer cyflawni tasgau mwy
 8. nodi unrhyw beth a allai eich rhwystro rhag cyflawni'r hyn rydych chi'n disgwyl ei wneud
 9. nodi tasgau sy'n gwneud i chi deimlo'n dda am eich gwaith
 10. dadansoddi'r dulliau mwyaf cost-effeithiol o gyflawni gweithgareddau eich busnes
 11. penderfynu sut y gallwch chi ddefnyddio'ch cryfderau a'ch gwendidau i'ch mantais eich hun
 12. nodi sut y gallech chi wella eich arferion a'ch gweithdrefnau
 13. dathlu llwyddiannau a gwelliannau yr ydych chi wedi'u nodi
 14. penderfynu beth i'w ddirprwyo i staff a phobl eraill
 15. cynllunio newidiadau i'r ffordd rydych chi'n cyflawni eich gwaith i reoli amser eich gwell
 16. monitro arferion eich gwaith a'ch gweithdrefnau'n rheolaidd a chymryd camau perthnasol lle bo angen

Gwybodaeth a Dealltwriaeth

You need to know and understand:

Eich perfformiad

1.      targedau ac amcanion eich perfformiad personol

2.      eich cryfderau a'ch gwendidau o ran gwahanol rannau o'ch swydd

3.      sut i gynllunio eich diwrnod gwaith, wythnos, mis, blwyddyn, blynyddoedd i ddod

4.      sut i ddosbarthu eich tasgau a'ch gweithgareddau ar sail cyfnodau tymor byr, tymor canolig a thymor hir

5.      pam mae angen i chi sefydlu'r terfynau amser ar gyfer eich tasgau a'ch gweithgareddau

6.      sut i gwrdd â therfynau amser neu ail-drefnu'r rhain, lle bo angen

7.      sut i gadw golwg ar yr holl dasgau a gweithgareddau sy'n rhan o'ch busnes

8.      sut i ddyrannu lefelau blaenoriaeth ar gyfer y tasgau a'r gweithgareddau

9.      sut i asesu blaenoriaethau drwy ystyried pwysigrwydd tasgau o gymharu â pha mor frys ydynt

10.  sut i fonitro eich perfformiad eich hun a cymryd camau i fynd i'r afael â gwendidau neu fethiannau pan mae'r rhain yn digwydd

11.  eich llwyddiannau, fel cwrdd â dyddiad cau, gorffen darn o waith, cwblhau gwerthiant, cael canmoliaeth gan gwsmer

12.  eich cryfderau a'ch gwendidau personol wrth reoli amser

13.  yr hyn sy'n eich rhwystro rhag cyrraedd y targedau neu lwyth gwaith arfaethedig

14.  pam mae angen i chi fonitro eich arferion gwaith a'ch gweithdrefnau yn rheolaidd

Rheoli eich amser

15.  dulliau cynllunio eich llwyth gwaith, megis gosod targedau tymor byr a thymor hir, rhannu gweithgareddau'n is-dasgau llai, monitro'r amser a gymerwyd i gwblhau

16.  y technegau arbed amser, megis gwneud y gorau o gyfarfodydd a chyfathrebu, lleihau ymyrraeth, dirprwyo tasgau i bobl eraill

17.  y wybodaeth i'w defnyddio i wneud penderfyniadau ynglŷn â rheoli amser

18.  sut i nodi eich gwelliannau eich hun

19.  sut i fesur yr amser a gymerir i gwblhau tasgau a gweithgareddau penodol


Cwmpas/ystod


Cwmpas Perfformiad


Gwybodaeth Cwmpas


Gwerthoedd


Ymddygiadau


Sgiliau


Geirfa


Dolenni I NOS Eraill


Cysylltiadau Allanol


Fersiwn rhif


Dyddiad Adolygu Dangosol

01 Maw 2027

Dilysrwydd

Ar hyn o bryd

Statws

Gwreiddiol

Sefydliad Cychwynnol

Instructus

URN gwreiddiol

CFAYS5

Galwedigaethau Perthnasol

Rheolwyr ac Uwch Swyddogion, Busnes, Gweinyddiaeth a'r Gyfraith

Cod SOC

2441

Geiriau Allweddol

llwyddiant, busnes, syniad, cymdeithasol, menter, cwsmeriaid, cynhyrchion, gwasanaeth, cefnogaeth, creadigol, syniad, sgiliau, anghenion, cyflenwyr, arian parod, llif, deddfwriaeth, marchnata, marchnad, tueddiadau, cystadleuwyr, iechyd a diogelwch, TAW