Ceisio cyngor a help ar gyfer eich busnes

URN: INSBE050
Sectorau Busnes (Suites): Menter Busnes
Datblygwyd gan: Skills CFA
Cymeradwy ar: 14 Ion 2022

Trosolwg

Mae'r safon hon ar gyfer entrepreneuriaid sydd angen ceisio cyngor a help ar gyfer eu busnes. Mae llawer o achosion pan fydd angen i chi gael cyngor neu gymorth ar gyfer eich busnes. Mae llawer o wahanol weithwyr proffesiynol, asiantaethau a sefydliadau sy'n gallu eich helpu gyda'ch busnes. Gallant gynnig cyngor a gwybodaeth gyffredinol am sefydlu neu redeg busnes neu gyngor a help sy'n benodol i'r cynhyrchion neu'r gwasanaethau rydych chi'n eu darparu. Byddwch am wneud yn siŵr bod y cyngor rydych yn ei dderbyn yn gyfoes, yn berthnasol i'ch busnes ac yn bodloni eich gofynion. Mae gofyn am gyngor a help i'ch busnes yn cynnwys gwybod pa help sydd ei angen arnoch chi, nodi sut a ble i gael yr help sydd ei angen arnoch chi, cael yr help sydd ei angen arnoch chi, a gwneud yn siŵr ei fod yn bodloni eich gofynion.

Gallech wneud hyn os ydych:

 1. newydd ddechrau busnes neu fenter gymdeithasol;

 2. yn adolygu busnes neu fenter gymdeithasol

 3. wedi adolygu eich sgiliau a dod o hyd i wybodaeth a chyngor sydd ei angen arnoch chi

 4. yn awyddus i ddatblygu eich busnes neu ei newid.


Meini prawf perfformiad

Mae'n rhaid eich bod chi'n gallu:

 1. nodi eich anghenion busnes, materion neu broblemau y mae angen i chi eu datrys
 2. diffinio'ch anghenion a'ch targedau cyn ceisio cyngor neu gymorth
 3. nodi'r help neu'r cymorth sydd ei angen arnoch i symud eich busnes ymlaen
 4. nodi a choladu ffynonellau gwybodaeth, cyngor a help i gynorthwyo eich busnes
 5. nodi'r ystod o weithwyr proffesiynol a sefydliadau a dewis y rhai sy'n debygol o ddiwallu anghenion eich busnes
 6. cyfrifo cost a manteision cael gwahanol fathau o gymorth a chyngor
 7. penderfynu pryd a sut i gysylltu â gweithwyr proffesiynol a sefydliadau sy'n rhoi cymorth a chefnogaeth
 8. gwirio bod yr help a gynigir yn addas i anghenion eich busnes, yn ddilys a bod modd dibynnu arno
 9. gofyn am gymorth gan weithwyr proffesiynol a sefydliadau
 10. coladu'r holl wybodaeth sy'n gysylltiedig â'r cymorth a'r cyngor a dderbyniwyd a thrafod unrhyw bwyntiau sy'n gofyn am eglurhad
 11. penderfynu a oes angen unrhyw gymorth pellach arnoch ac y gallech gael gafael arno
 12. cadw cofnodion o'r cyngor a'r cymorth a dderbyniwyd ac asesu i ba raddau yr oedd yn addas i anghenion eich busnes

Gwybodaeth a Dealltwriaeth

You need to know and understand:

Gwybodaeth a chyngor

 1. y gofynion, y materion neu'r problemau y mae angen i chi eu datrys ar gyfer eich busnes
 2. beth yw anghenion eich busnes a'r math o help sydd ei angen arnoch chi, fel cynllunio neu ddatblygu busnes, cyllido, lleoliad a safle, staff, TGCh neu farchnata.
 3. mae ffynonellau cyngor a help yn berthnasol i'ch busnes, megis ffrindiau, teulu, cynghorwyr arbenigol, sefydliadau cymorth busnesau ac asiantaethau'r llywodraeth
 4. y dulliau cyfathrebu i gael yr help sydd ei angen arnoch
 5. yr ystod o gwestiynau y gallai fod angen i chi eu gofyn i gael y cyngor sydd ei angen arnoch
 6. yr help a'r cymorth y gall gweithwyr proffesiynol a sefydliadau eu cynnig i'ch busnes
 7. sut i wneud y defnydd gorau o gysylltiadau ac osgoi eu gorlwytho
 8. pa mor bwysig yw cael y math iawn o gyngor a help
 9. sut i wirio y bydd y cyngor a'r help sydd ei angen arnoch yn gweithio i anghenion eich busnes
 10. costau a manteision cymorth a chyngor
 11. y ffynonellau arian sydd ar gael ar gyfer anghenion eich busnes
 12. beth mae gwasanaethau cymorth yn gallu ac yn methu ei wneud wrth ddarparu cymorth
 13. pam mae'n fuddiol cadw cofnod o'r wybodaeth a dderbyniwyd i ddiwallu anghenion eich busnes

Cwmpas/ystod


Cwmpas Perfformiad


Gwybodaeth Cwmpas


Gwerthoedd


Ymddygiadau


Sgiliau


Geirfa


Dolenni I NOS Eraill


Cysylltiadau Allanol


Fersiwn rhif


Dyddiad Adolygu Dangosol

01 Maw 2027

Dilysrwydd

Ar hyn o bryd

Statws

Gwreiddiol

Sefydliad Cychwynnol

Instructus

URN gwreiddiol

CFAYS4

Galwedigaethau Perthnasol

Rheolwyr ac Uwch Swyddogion, Busnes, Gweinyddiaeth a'r Gyfraith

Cod SOC

2441

Geiriau Allweddol

llwyddiant, busnes, syniad, cymdeithasol, menter, cwsmeriaid, cynhyrchion, gwasanaeth, cefnogaeth, creadigol, syniad, sgiliau, anghenion, cyflenwyr, arian parod, llif, deddfwriaeth, marchnata, marchnad, tueddiadau, cystadleuwyr, iechyd a diogelwch, TAW