Ymchwilio i gefndir a phrofiadau eich cleientiaid

URN: INSBE042
Sectorau Busnes (Suites): Menter Busnes
Datblygwyd gan: Skills CFA
Cymeradwy ar: 14 Ion 2022

Trosolwg

Mae'r safon hon ar gyfer entrepreneuriaid sy'n ymchwilio i gefndir a phrofiadau eu cleientiaid. Fe'i hargymhellir ar gyfer gweithwyr proffesiynol sy'n rhoi cymorth i unigolion sy'n ystyried dechrau eu busnes eu hunain a rhedeg busnesau presennol, naill ai ar sail wirfoddol neu fasnachol. Mae angen i chi ymchwilio i gefndir a phrofiad eich cleientiaid i reoli'r rhyngweithio cychwynnol â'r unigolion a'r sefydliadau busnes. Mae'n ei gwneud yn ofynnol i chi nodi'r ffynonellau gwybodaeth perthnasol, gwneud synnwyr o'r wybodaeth a gesglir a'i defnyddio mewn ffyrdd sy'n eich cynorthwyo i ddatblygu perthynas â'r cleient.

Mae cymorth busnes yn cyfeirio at gymorth a gaiff unigolion neu sefydliadau y tu allan i'r busnes, sy'n gysylltiedig â phroblem neu gyfle penodol yn ymwneud â'r busnes, neu ddatblygiad y busnes. Mae cymorth menter yn cyfeirio at gymorth a gaiff unigolion sy'n ystyried dechrau eu busnes eu hunain. Gall 'busnes' olygu endid annibynnol megis busnes sector preifat, menter gymdeithasol, sefydliad elusennol neu wirfoddol, neu uned weithredu sylweddol, gyda gradd gymharol o ymreolaeth, o fewn sefydliad mwy. Gall hefyd gyfeirio at bartneriaeth ffurfiol lle mae dau neu fwy o fusnesau'n gweithio gyda'i gilydd tuag at nodau cyffredin.


Meini prawf perfformiad

Mae'n rhaid eich bod chi'n gallu:

 1. diffinio'r fethodoleg ymchwil, amcanion, a'r math o wybodaeth sydd ei hangen am y cleient
 2. coladu ffynonellau gwybodaeth am y cleient
 3. nodi a gwerthuso ffynonellau gwybodaeth posibl o ran eu cyfraniad wrth ymchwilio i gefndir y cleient
 4. cysylltu â ffynonellau gwybodaeth gan roi esboniad clir o ddiben yr ymchwil
 5. cael gwybod am y gweithdrefnau sydd eu hangen er mwyn cael gafael ar y wybodaeth.
 6. pennu'r risgiau sy'n gysylltiedig â ffynonellau gwybodaeth a nodwyd o'r ymchwil
 7. nodi unrhyw broblemau o ran casglu'r wybodaeth angenrheidiol a chymryd camau priodol i ddelio â nhw
 8. defnyddio'r ffynonellau gwybodaeth o fewn gweithdrefnau y cytunwyd arnynt
 9. casglu gwybodaeth yn unol â gofynion yr ymchwil
 10. cymhwyso dulliau coladu gwybodaeth sy'n bodloni nodau ymchwil
 11. dadansoddi gwybodaeth yn unol â methodoleg y cytunwyd arno
 12. datblygu casgliadau addas a nodi'r prif ganfyddiadau
 13. nodi unrhyw ganfyddiadau annisgwyl ac awgrymu rhesymau drostynt
 14. ystyried dulliau amgen o gasglu gwybodaeth ychwanegol i fynd i'r afael ag unrhyw fylchau ynghylch y cleient
 15. cyflwyno canlyniadau'r ymchwil mewn fformat y cytunwyd arno ac yn unol â'r dull ymchwil diffiniedig
 16. cydnabod ffynonellau gwybodaeth a ddefnyddir wrth wneud yr ymchwil
 17. adolygu cynnydd a chanlyniadau'r ymchwil gyda'r bobl briodol
 18. cydymffurfio â rheolau cyfrinachedd gwybodaeth yn unol â gofynion cyfreithiol
 19. asesu a gwerthuso llwyddiant yr ymchwil yn erbyn yr amcanion a nodwyd
 20. cofnodi gwybodaeth a chanlyniadau'r ymchwil a gesglir yn y systemau priodol
 21. cydymffurfio â gofynion cyfreithiol, rheoliadau'r diwydiant, polisïau sefydliadol a chodau proffesiynol

Gwybodaeth a Dealltwriaeth

You need to know and understand:

Nodi ffynonellau ac argaeledd gwybodaeth

1.      pam mae'n bwysig bod yn glir ynghylch yr ymchwil i gleientiaid sy'n cael ei gwneud

2.      y mathau o wybodaeth sydd eu hangen

3.      ffynonellau gwybodaeth amgen

4.      sut mae ffynonellau gwybodaeth wedi cydweithredu yn y gorffennol

5.      rheolau cyfrinachedd sy'n ymwneud â gwahanol ffynonellau gwybodaeth

6.      y risgiau y dylid eu hystyried

7.      y problemau a allai ddigwydd a'r camau sydd eu hangen i fynd i'r afael â nhw

Casglu gwybodaeth i gyflawni amcanion ymchwil

8.      y gweithdrefnau y cytunwyd arnynt i gael mynediad at wybodaeth

9.      y gweithdrefnau casglu gwybodaeth

10.  pam mae'n bwysig cymhwyso dulliau casglu yn gywir ac yn gyson

11.  y problemau a allai ddigwydd a'r camau i fynd i'r afael â nhw

12.  y systemau ar gyfer cofnodi gwybodaeth a'r gweithdrefnau sy'n ymwneud â defnyddio'r systemau hyn

Coladu canlyniadau'r ymchwil

13.  dulliau crynhoi'r canlyniadau o'r ymchwil

14.  manteision ac anfanteision gwahanol ddulliau o goladu canlyniadau o'r ymchwil

15.  y dulliau sydd i'w defnyddio ar gyfer casglu'r canlyniadau o'r ymchwil

16.  pam mae'n bwysig rhoi rhesymeg dros ganlyniadau'r ymchwil

17.  y mathau o ganlyniadau sydd i'w disgwyl a'r rhesymau posibl dros unrhyw ganlyniadau annisgwyl

18.  pwy ddylai fod yn gysylltiedig â'r gwaith o adolygu canlyniadau'r ymchwil

Defnyddio canlyniadau'r ymchwil

19.  sut i gyflwyno canlyniadau'r ymchwil

20.  pwy ddylai fod yn gysylltiedig â defnyddio canlyniadau'r ymchwil

21.  y mathau o wybodaeth a allai fod yn gyfrinachol neu sydd angen eu gwarchod

22.  y meini prawf i'w defnyddio i werthuso llwyddiant ymchwil

23.  pa fathau o system y gellir eu defnyddio i gofnodi canlyniadau'r ymchwil

Cydymffurfio â chanllawiau, deddfwriaeth a chodau ymddygiad

24.  y canllawiau, deddfwriaeth a chodau ymddygiad priodol sy'n ymwneud â chynnal ymchwil a defnyddio'r canlyniadau

25.  pam mae'n bwysig cydymffurfio â chanllawiau, deddfwriaeth a chodau ymddygiad priodol

26.  beth yw goblygiadau peidio â chydymffurfio â'r hyn sy'n briodol o ran canllawiau, deddfwriaeth a chodau ymddygiad

27.  sut i gael gwybodaeth am ganllawiau, deddfwriaeth a chodau ymddygiad priodol

28.  cydymffurfio â gofynion cyfreithiol, rheoliadau'r diwydiant, polisïau sefydliadol a chodau ymarfer proffesiynol


Cwmpas/ystod


Cwmpas Perfformiad


Gwybodaeth Cwmpas


Gwerthoedd


Ymddygiadau


Sgiliau


Geirfa


Dolenni I NOS Eraill


Cysylltiadau Allanol


Fersiwn rhif


Dyddiad Adolygu Dangosol

01 Maw 2027

Dilysrwydd

Ar hyn o bryd

Statws

Gwreiddiol

Sefydliad Cychwynnol

Instructus

URN gwreiddiol

CFABES002

Galwedigaethau Perthnasol

Rheolwyr ac Uwch Swyddogion, Busnes, Gweinyddiaeth a'r Gyfraith

Cod SOC

2441

Geiriau Allweddol

busnes; menter; cymorth; cleientiaid; ymwybyddiaeth; ymgysylltu; rhwydweithiau; perthnasoedd; ymddiriedaeth