Y wybodaeth ddiweddaraf am y ddeddfwriaeth berthnasol ar gyfer eich busnes

URN: INSBE030
Sectorau Busnes (Suites): Menter Busnes
Datblygwyd gan: Skills CFA
Cymeradwy ar: 14 Ion 2022

Trosolwg

Mae'r safon hon ar gyfer entrepreneuriaid sydd angen cael y wybodaeth ddiweddaraf am y ddeddfwriaeth berthnasol ar gyfer eu busnes. Mae'n bwysig gwneud yn siŵr bod eich busnes, gan gynnwys eich staff, cwsmeriaid a chyflenwyr, yn cydymffurfio'n gyfreithiol ac yn cael ei ddiogelu. Rydych yn gwneud hyn drwy sicrhau eich bod yn cydymffurfio â deddfau a rheoliadau statudol mewn perthynas â'ch busnes. Mae cadw'r wybodaeth ddiweddaraf am ddeddfwriaeth yn cynnwys ymchwilio i ddeddfau a rheoliadau cyfredol mewn perthynas â sefydlu a rhedeg busnes, datblygu systemau a gweithdrefnau priodol i gydymffurfio â chyfreithiau a rheoliadau cwmnïau.

Gallech wneud hyn os bydd angen i chi:

 1. adolygu fformat cyfreithiol eich busnes neu fenter gymdeithasol;

 2. uno â busnes neu fenter gymdeithasol arall;

 3. cymryd drosodd busnes neu fenter gymdeithasol fwy sefydledig;

 4. gwneud yn siŵr bod eich busnes yn cydymffurfio'n llawn â deddfau a rheoliadau.


Meini prawf perfformiad

Mae'n rhaid eich bod chi'n gallu:

 1. coladu ffynonellau cyngor a gwybodaeth sy'n ymwneud â rhedeg eich busnes
 2. ymchwilio i ddeddfau a rheoliadau cyfredol sy'n ymwneud â sefydlu eich busnes eich hun a'i redeg
 3. ceisio cyngor a chefnogaeth ar ddeddfau a rheoliadau gan weithwyr proffesiynol arbenigol
 4. datblygu systemau a gweithdrefnau i gydymffurfio â chyfreithiau a rheoliadau cwmnïau
 5. nodi camau i'w cymryd i gydymffurfio â deddfau a rheoliadau
 6. dirprwyo camau i aelodau staff neu randdeiliaid perthnasol
 7. penderfynu pa delerau ac amodau sy'n cydymffurfio â safonau masnach y byddwch yn eu cynnig i'ch cwsmeriaid a'ch cyflenwyr
 8. nodi unrhyw ofynion o ran hawlfraint neu batent ar gyfer eich busnes
 9. asesu effaith amgylcheddol eich busnes a nodi camau gweithredu ar y materion dan sylw yn unol â hynny
 10. cydymffurfio â deddfau a rheoliadau iechyd a diogelwch sy'n gysylltiedig â'ch busnes
 11. cadw eich gwybodaeth am ddeddfau a rheoliadau sy'n effeithio ar eich busnes yn gyfredol

Gwybodaeth a Dealltwriaeth

You need to know and understand:

Deddfau a rheoliadau

1.      y ddeddfwriaeth berthnasol a'r gofynion statudol y mae angen i chi gydymffurfio â nhw fel perchennog busnes

2.      y gofynion i'ch busnes i fasnachu'n gyfreithlon

3.      sut gall deddfau a rheoliadau eich amddiffyn chi a'ch busnes

4.      eich hawliau a'ch cyfrifoldebau cyfreithiol fel perchennog busnes

5.      deddfau a rheoliadau iechyd a diogelwch a'ch dyletswyddau

6.      y trwyddedau perthnasol, y mathau o yswiriant, a'r mathau o ganiatâd cynllunio sydd eu hangen ar gyfer eich busnes

7.      y safonau masnachu, ystyriaethau diogelu defnyddwyr, contractau a chadw cofnodion perthnasol

8.      y trothwyon sy'n effeithio ar eich trosiant a phryd y bydd yn rhaid i chi gofrestru ar gyfer TAW

9.      pwy sydd â'r pŵer i arolygu eich gweithgareddau busnes i orfodi deddfau a rheoliadau

10.  beth all ddigwydd os ydych chi'n methu â chadw at y gyfraith a rheoliadau eraill wrth weithredu eich busnes

11.  y systemau i'w defnyddio i sicrhau bod ffurflenni yn cael eu cwblhau a bod tasgau'n cael eu cyflawni o ran bodloni gofynion cyfreithiol eich busnes

12.  y deddfau amgylcheddol sy'n effeithio ar eich busnes

Cytundebau a chontractau

13.  pam mae'n bwysig cymryd cyngor proffesiynol am gontractau a chytundebau

14.  pam mae'n bwysig cytuno ar delerau ac amodau gyda'ch cwsmeriaid, cyflenwyr a chefnogwyr

Hawlfraint

15.  pam a phryd y gallech wneud cais i gael patent neu hawlfraint ar gyfer eich enw neu eich cynhyrchion masnachu

16.  sut i wneud cais am batent neu hawlfraint

Cyngor a gwybodaeth broffesiynol

17.  ffynonellau gwybodaeth am ddeddfau a rheoliadau

18.  pam mae'n bwysig defnyddio gweithwyr proffesiynol arbenigol i wneud yn siŵr bod eich busnes yn parhau i gydymffurfio â deddfau a rheoliadau


Cwmpas/ystod


Cwmpas Perfformiad


Gwybodaeth Cwmpas


Gwerthoedd


Ymddygiadau


Sgiliau


Geirfa


Dolenni I NOS Eraill


Cysylltiadau Allanol

GOV.UKFersiwn rhif


Dyddiad Adolygu Dangosol

01 Maw 2027

Dilysrwydd

Ar hyn o bryd

Statws

Gwreiddiol

Sefydliad Cychwynnol

Instructus

URN gwreiddiol

CFALG1

Galwedigaethau Perthnasol

Rheolwyr ac Uwch Swyddogion, Busnes, Gweinyddiaeth a'r Gyfraith

Cod SOC

2441

Geiriau Allweddol

llwyddiant, busnes, syniad, cymdeithasol, menter, cwsmeriaid, cynhyrchion, gwasanaeth, cefnogaeth, creadigol, syniad, sgiliau, anghenion, cyflenwyr, arian parod, llif, deddfwriaeth, marchnata, marchnad, tueddiadau, cystadleuwyr, iechyd a diogelwch, TAW