Mewnforio neu allforio cynhyrchion neu wasanaethau

URN: INSBE027
Sectorau Busnes (Suites): Menter Busnes
Datblygwyd gan: Skills CFA
Cymeradwy ar: 14 Ion 2022

Trosolwg

Mae'r safon hon ar gyfer entrepreneuriaid sy'n mewnforio neu'n allforio cynhyrchion a gwasanaethau. Mae llawer o bethau sy'n wahanol am fasnachu dramor o gymharu â masnachu'n lleol neu yn y DU. Mae'n bwysig monitro ac addasu gweithgareddau tramor a sicrhau bod y rhain yn cael effaith gadarnhaol ar eich busnes. Os ydych chi am fewnforio neu allforio eich cynhyrchion neu eich gwasanaethau, bydd angen i chi fodloni gofynion cyfreithiol yr holl wledydd dan sylw, defnyddio'r dulliau cyfathrebu a thrafnidiaeth mwyaf effeithlon ac effeithiol, gwirio'r effeithiau parhaus ar y busnes, cael y telerau ac amodau talu cywir, monitro risgiau a sefyllfaoedd yn y gwledydd rydych chi'n masnachu â nhw.

Gallech wneud hyn os bydd angen i chi:

 1. gael rhagor o gyflenwyr;

 2. dod o hyd i gwsmeriaid tramor newydd ar gyfer eich cynhyrchion a'ch gwasanaethau;

 3. dod o hyd i farchnadoedd newydd;

 4. ceisio gwerthu cynhyrchion a gwasanaethau newydd dramor;

 5. cynyddu gwerthiant a dosbarthiad;

 6. agor busnes neu fenter gymdeithasol newydd sy'n gweithredu dramor.


Meini prawf perfformiad

Mae'n rhaid eich bod chi'n gallu:

 1. nodi'r cynhyrchion a'r gwasanaethau sy'n addas i'w mewnforio neu eu hallforio
 2. nodi'r gwledydd neu'r parthau economaidd ar gyfer mewnforio neu allforio
 3. sefydlu'r ffyrdd o gyfathrebu â'ch cwsmeriaid neu eich cyflenwyr
 4. dewis gweithgareddau cludo a storio sy'n cwrdd â'ch gofynion
 5. sicrhau bod eich gwybodaeth a'ch cydymffurfiaeth â rheolau a rheoliadau neu fasnach ryngwladol yn gyfredol
 6. cadw eich gwybodaeth yn gyfredol am newidiadau i ddeddfwriaeth
 7. sicrhau bod gennych yr holl waith papur perthnasol ar gyfer mewnforio neu allforio yr rydych chi a'ch cwsmeriaid neu eich cyflenwyr yn gyfrifol amdano
 8. gofyn am wybodaeth ychwanegol neu arweiniad arbenigol proffesiynol ar gwblhau'r gwaith papur
 9. cadarnhau'r telerau ac amodau talu ar gyfer eich gweithrediadau
 10. sicrhau bod y telerau ac amodau yn diwallu anghenion eich busnes
 11. gwneud yn siŵr bod y wybodaeth a'r dulliau gweinyddu rydych yn eu defnyddio yn iawn ar gyfer eich busnes
 12. hysbysu'r holl bartïon dan sylw am eu rolau, eu cyfrifoldebau, a newidiadau mewn prosesau
 13. cadw diweddariadau rheolaidd ar gynnydd gweithrediadau mewnforio neu arbenigol
 14. monitro yn rheolaidd y risgiau a'r sefyllfaoedd yn y gwledydd rydych chi'n masnachu â nhw
 15. defnyddio'r systemau TG perthnasol mewn perthynas â mewnforio, allforio a gweithrediadau cysylltiedig eraill
 16. cymryd camau i leihau risgiau a delio ag amgylchiadau sy'n newid
 17. nodi unrhyw gyfleoedd newydd sy'n dod i'r amlwg ac adolygu'ch cynlluniau mewnforio neu allforio yn ôl yr angen
 18. monitro cynnydd eich gweithgareddau tramor yn rheolaidd i sicrhau bod targedau'n cael eu cyrraedd a bod masnachu tramor o fudd i'ch busnes

Gwybodaeth a Dealltwriaeth

You need to know and understand:

 1. y deddfau a'r rheoliadau y mae'n rhaid i chi gydymffurfio â nhw ar gyfer gweithrediadau mewnforio neu allforio
 2. pam mae'n bwysig cael gwybod beth yw'r protocolau a'r prosesau ar gyfer y gwledydd rydych chi'n delio â nhw
 3. y gwahanol ddulliau cyfathrebu a ddefnyddir i ryngweithio â'ch cwsmeriaid neu gyflenwyr
 4. costau a manteision gwybodaeth a dulliau gweinyddu sy'n gysylltiedig â gweithrediadau mewnforio neu allforio
 5. y systemau TG perthnasol mewn perthynas â mewnforio, allforio a gweithrediadau cysylltiedig eraill
 6. y systemau logisteg ar gyfer anfon nwyddau ymlaen, cydgrynhoi, llwythi, casgliadau a danfon nwyddau
 7. y dulliau cludiant a'r trefniadau perthnasol sy'n addas i'ch anghenion
 8. nodweddion y sianeli cyfredol, megis cost, cyflymder, dibynadwyedd, amlder, maint llwythi
 9. yr amrywiaeth o opsiynau talu a thelerau
 10. y gofynion gweinyddol, amser staff, cymorth technegol, gwasanaeth i gwsmeriaid
 11. manteision defnyddio trydydd parti, fel cludwr, cludwr nwyddau
 12. y deunydd pacio, dogfennaeth, labeli, yswiriant, nodiadau cadarnhau danfon gofynnol, cytundebau ar ôl gwerthu ac ati
 13. yr effaith ar ofynion warysau a storio
 14. y gwaith papur sydd ei angen ar gyfer allforio neu fewnforio
 15. y telerau ac amodau i chi, eich cwsmeriaid neu gyflenwyr
 16. y cyfraddau ar gyfer cyfnewid arian tramor a sut gall eich gweithrediadau gael eu heffeithio gan gyfraddau'n codi neu'n gostwng
 17. y trefniadau danfon neu gasglu
 18. mae'r telerau masnachol rhyngwladol perthnasol (Incoterms), sy'n manylu ar gyfrifoldebau prynwr a gwerthwr am gludiant, yswiriant, dyletswyddau a chlirio yn berthnasol i'r wlad rydych chi'n masnachu â hi a'r dull cludo rydych chi'n ei ddefnyddio
 19. sut i ystyried arferion, disgwyliadau a phrosesau busnes diwylliannol anghyfarwydd wrth ddelio â chwmnïau neu gwsmeriaid tramor
 20. sut i ddelio â chyfleoedd sydd wedi'u cynllunio a heb eu cynllunio
 21. beth i'w fonitro i allu achub y blaen ar sefyllfaoedd, fel ffactorau gwleidyddol, newidiadau mewn diwydiannau neu farchnadoedd
 22. sut i warantu elw addas ar eich buddsoddiad
 23. sut i gyfrifo a yw allforio wedi bod yn llwyddiannus i'ch busnes a sut i sylwi ar gyfleoedd newydd mewn gwledydd eraill
 24. sut i adolygu'ch cynhyrchion a'ch gwasanaethau o ran eu proffidioldeb ac ystyried cyfleoedd eraill, fel marchnadoedd newydd mewn gwledydd eraill, cynhyrchion neu wasanaethau newydd, cynyddu gwerthiant a dosbarthiad

Cwmpas/ystod


Cwmpas Perfformiad


Gwybodaeth Cwmpas


Gwerthoedd


Ymddygiadau


Sgiliau


Geirfa


Dolenni I NOS Eraill


Cysylltiadau Allanol


Fersiwn rhif


Dyddiad Adolygu Dangosol

01 Maw 2027

Dilysrwydd

Ar hyn o bryd

Statws

Gwreiddiol

Sefydliad Cychwynnol

Instructus

URN gwreiddiol

CFAWB13

Galwedigaethau Perthnasol

Rheolwyr ac Uwch Swyddogion, Busnes, Gweinyddiaeth a'r Gyfraith

Cod SOC

2441

Geiriau Allweddol

llwyddiant, busnes, syniad, cymdeithasol, menter, cwsmeriaid, cynhyrchion, gwasanaeth, cefnogaeth, creadigol, syniad, sgiliau, anghenion, cyflenwyr, arian parod, llif, deddfwriaeth, marchnata, marchnad, tueddiadau, cystadleuwyr, iechyd a diogelwch, TAW