Darparu gwasanaethau busnes llawrydd

URN: INSBE026
Sectorau Busnes (Suites): Menter Busnes
Datblygwyd gan: Skills CFA
Cymeradwy ar: 14 Ion 2022

Trosolwg

Mae'r safon hon ar gyfer entrepreneuriaid sy'n darparu gwasanaethau busnes llawrydd. Drwy fod yn weithiwr llawrydd, chi yw eich busnes eich hun, a'ch sgiliau chi yw eich gwasanaeth. Rydych chi'n adeiladu eich enw da trwy ymgysylltu'n llwyddiannus â chwsmeriaid neu gyflogi sefydliadau a chontractau gyda nhw. Mae angen i chi allu gwerthu eich sgiliau a hyrwyddo'ch cyflawniadau, wrth drafod contractau ffafriol. Mae cynllunio hefyd yn bwysig iawn i weithio fel gweithiwr llawrydd er mwyn i chi allu rheoli'r amseroedd prysur a gweithio i wella'ch busnes, cynyddu eich sylfaen o gwsmeriaid ac ymdopi â'ch gwaith gweinyddol yn ystod cyfnodau tawel. Rhaid i chi hefyd fod yn ymwybodol o'ch rhwymedigaethau o ran cyfrifon, cyfrifoldebau treth ac yswiriant, yn ogystal â rheoli llif arian sy'n mynd i fyny ac i lawr. Fel gweithiwr llawrydd efallai y bydd gofyn i chi weithio i wahanol gwsmeriaid ac mae angen i chi fod yn hyblyg ac yn barod i addasu. Mae bod yn weithiwr llawrydd yn cynnwys marchnata eich sgiliau a'ch cymwyseddau, trafod contractau llawrydd, gwneud gwaith llawrydd i fodloni rhwymedigaethau cytundebol, rheoli eich cyllid, a gweinyddu gwaith.

Gallech wneud hyn os ydych yn:

 1. weithiwr llawrydd ar hyn o bryd; neu

 2. yn cynllunio i fod yn weithiwr llawrydd yn y dyfodol.


Meini prawf perfformiad

Mae'n rhaid eich bod chi'n gallu:

 1. nodi eich gwybodaeth, sgiliau a phrofiad proffesiynol ar gyfer gwaith llawrydd
 2. nodi a defnyddio strategaethau priodol i wella eich enw da proffesiynol a'r sgiliau penodol sydd gennych
 3. hyrwyddo eich proffil proffesiynol i ddarpar gwsmeriaid
 4. chwilio am gysylltiadau â darpar gwsmeriaid, eu dilyn a'u cynnal
 5. chwilio am rwydweithiau perthnasol i'ch cefnogi chi a'ch gwaith, eu dilyn a'u cynnal
 6. asesu gwerth gwaith ac amcangyfrif ffioedd
 7. trafod telerau contractaidd, ffioedd, amserlenni, canlyniadau a meini prawf ar gyfer cwblhau sy'n bodloni eich gofynion eich hun a gofynion y cwsmeriaid
 8. cyfrifo amserlenni gwaith gan ganiatáu amser ar gyfer argyfyngau a newidiadau
 9. trefnu a chynnal llif gwaith o fewn amserlenni y cytunir arnynt
 10. cytuno ar newidiadau i derfynau amser neu ganlyniadau gwaith lle mae angen y rhain gyda chwsmeriaid neu sefydliadau sy'n cyflogi
 11. monitro cynnydd yn erbyn cynlluniau a diweddaru eich cwsmeriaid am hyn yn rheolaidd
 12. addasu eich arferion gwaith i gydbwyso anghenion a gofynion gwahanol gwsmeriaid
 13. cynhyrchu canlyniadau gan ddefnyddio'ch adnoddau, eich systemau ac arferion gwaith eich hun a'ch sefydliadau unigol sy'n cyflogi
 14. cynhyrchu canlyniadau sy'n bodloni'r telerau contractaidd, safonau ansawdd a therfynau amser y cytunwyd arnynt
 15. sefydlu a defnyddio systemau ar gyfer rheoli cyllid a gwaith papur
 16. paratoi cyfrifon cyfoes a'u cyflogi
 17. cynnal eich etheg gwaith personol a'ch enw da wrth weithio fel gweithiwr llawrydd
 18. cynnal safonau ansawdd ac ymddygiad proffesiynol fel gweithiwr llawrydd
 19. cydymffurfio â deddfau cyflogaeth, yswiriant, rheoliadau treth a deddfwriaeth busnes bach arall, a TAW, os yw'n berthnasol

Gwybodaeth a Dealltwriaeth

You need to know and understand:

Marchnata a rhwydweithio

1.      yr offer ar gyfer hyrwyddo eich gwasanaethau i gwsmeriaid a sefydliadau sy'n cyflogi

2.      sut i adeiladu eich enw da a chwilio am gyfleoedd y myd gwaith

3.      sut i chwilio am ddarpar gwsmeriaid, mynd ar drywydd cyfleoedd a chynnal cysylltiad â nhw, a manteisio ar gyfleoedd gwaith

4.      sut i adeiladu rhwydweithiau personol i fanteisio'n llawn ar eich cyfleoedd gwaith

Cynllunio dros eich hun

5.      ble i ddod o hyd i ffynonellau perthnasol sy'n cynnig cyngor a gwybodaeth am gyflogaeth, yswiriant, rheoliadau treth a deddfwriaeth arall ar fusnesau bach, a TAW

6.      sut i wneud gwaith cynllunio wrth gefn, amserlennu a chynllunio ar gyfer y dyfodol i gynnal llif gwaith a llif arian

7.      sut i gynllunio i gynnal llif gwaith o ran yr incwm gofynnol, yr amser sydd ar gael a'r canlyniadau sydd eu hangen

8.      sut i amcangyfrif gofynion amser ar gyfer swyddi

9.      sut i gynnal safonau ymddygiad proffesiynol a chyflwyniad personol

10.  sut i addasu i wahanol ddiwylliannau sefydliadol a ffyrdd o weithio

Sefyllfa ariannol

11.  sut i osod a rheoli cyllidebau personol a chyllidebau busnes

12.  sut i gynnal eich cyfrifon ariannol o ran cadw cyfrifon, incwm, gwariant a llif arian

13.  sut i sefydlu systemau ar gyfer archebion prynu, anfonebu, ffeilio a mynd ar ôl taliadau hwyr

14.  sut i gyllidebu ar gyfer adnoddau a gorbenion, megis rhent, offer, trydan, taliadau ffôn a llog banc

15.  sut i gyfrifo a chaniatáu ar gyfer costau datblygu busnes

16.  sut i amcangyfrif cyfraddau ffioedd ar gyfer gwaith, adnoddau a threuliau fel bwyd a llety

Trafod contractau

17.  sut i drafod contractau a chytuno arnynt yn unol â deddfwriaeth berthnasol, incwm disgwyliedig, yr amser sydd ar gael a'r canlyniadau y cytunwyd arnynt

18.  sut i wneud yn siŵr bod contractau'n cynnwys manylion clir o ran terfynau amser, canlyniadau, telerau talu a dyddiadau talu, ac ati.


Cwmpas/ystod


Cwmpas Perfformiad


Gwybodaeth Cwmpas


Gwerthoedd


Ymddygiadau


Sgiliau


Geirfa


Dolenni I NOS Eraill


Cysylltiadau Allanol


Fersiwn rhif


Dyddiad Adolygu Dangosol

01 Maw 2027

Dilysrwydd

Ar hyn o bryd

Statws

Gwreiddiol

Sefydliad Cychwynnol

Instructus

URN gwreiddiol

CFABI2

Galwedigaethau Perthnasol

Rheolwyr ac Uwch Swyddogion, Busnes, Gweinyddiaeth a'r Gyfraith

Cod SOC

2441

Geiriau Allweddol

llwyddiant, busnes, syniad, cymdeithasol, menter, cwsmeriaid, cynhyrchion, gwasanaeth, cefnogaeth, creadigol, syniad, sgiliau, anghenion, cyflenwyr, arian parod, llif, deddfwriaeth, marchnata, marchnad, tueddiadau, cystadleuwyr, iechyd a diogelwch, TAW