Rhedeg busnes gartref

URN: INSBE014
Sectorau Busnes (Suites): Menter Busnes
Datblygwyd gan: Skills CFA
Cymeradwy ar: 14 Ion 2022

Trosolwg

Mae'r safon hon ar gyfer entrepreneuriaid sy'n rhedeg busnes gartref. Gallwch weithio gartref wrth i chi adeiladu busnes cyn symud i safle ar wahân neu weithio gartref yn y tymor hir i weddu i'ch sefyllfa ariannol neu'ch ffordd o fyw. Mae sawl her i redeg busnes gartref, gan gynnwys cael caniatâd, yswiriant, talu ardrethi busnes a chydymffurfio â deddfau a rheoliadau perthnasol. Mae rhedeg busnes gartref yn golygu gweithio mewn ffordd sy'n cyd-fynd orau ag anghenion eich busnes a'ch bywyd preifat, gan ragamcanu lefel y proffesiynoldeb sydd ei hangen ar gyfer eich busnes a rheoli disgwyliadau eich teulu, ffrindiau a chwsmeriaid. Efallai y bydd angen i chi dalu'r ardrethi busnes ar y rhan o'ch eiddo rydych chi'n ei defnyddio ar gyfer eich busnes.

Efallai y bydd angen i chi wneud hyn os ydych yn:

 1. sefydlu busnes neu fenter gymdeithasol newydd;

 2. rhedeg busnes neu fenter gymdeithasol gartref neu o bell;

 3. symud o safle presennol eich busnes i weithio gartref.


Meini prawf perfformiad

Mae'n rhaid eich bod chi'n gallu:

 1. nodi'r ardrethi busnes y mae angen i chi eu talu ar y rhan o'ch cartref a ddefnyddir ar gyfer eich busnes
 2. ymchwilio i'r mathau perthnasol o ganiatâd sydd eu hangen arnoch, a'u nodi, ar gyfer rhedeg eich busnes gartref neu o bell
 3. nodi a oes angen trwyddedau arnoch i redeg eich busnes gartref neu o bell
 4. prynu yswiriant busnes addas i dalu am y gwaith rydych yn ei wneud gartref
 5. nodi'r oriau gwaith sydd fwyaf addas i chi a'ch busnes
 6. cynnwys eich costau busnes yn eich ffurflen hunanasesu flynyddol ar gyfer treth
 7. cadw cofnodion o dreuliau cymwys er mwyn eu hawlio, megis treth y cyngor, gwres, goleuadau, galwadau ffôn a band eang
 8. nodi a oes angen i chi dalu Treth Enillion Cyfalaf ar y rhan o'ch eiddo rydych yn ei defnyddio ar gyfer busnes pan fyddwch yn ei werthu
 9. sicrhau bod cyn lleied o ymyrraeth a tharfu â phosibl ar weithgareddau eich busnes
 10. cynnal cydbwysedd rhwng gwaith a bywyd personol
 11. dewis lleoedd i gwrdd â'ch cwsmeriaid, cydweithwyr a rhanddeiliaid
 12. sicrhau bod y cyfleusterau a'r cyfarpar yn cydymffurfio â deddfau a rheoliadau perthnasol
 13. ceisio cyngor ynghylch rhedeg eich busnes gartref pan fydd ei angen arnoch
 14. arddangos unrhyw arwyddion gofynnol sy'n gysylltiedig â'ch busnes
 15. ymuno â grwpiau rhwydweithio
 16. cydymffurfio â'r gofynion cyfreithiol sy'n ymwneud â rhedeg eich busnes gartref neu o bell

Gwybodaeth a Dealltwriaeth

You need to know and understand:

Chi eich hun

1.      eich oriau gwaith a phatrymau gweithgareddau

2.      sut i gadw ffocws a chymhelliant wrth weithio gartref neu o bell

3.      sut i gydbwyso'ch gwaith a'ch bywyd personol wrth weithio gartref neu o bell

Canolbwyntio ar fusnes

4.      delwedd broffesiynol eich busnes a sut i'w chynnal wrth weithio gartref neu o bell

5.      yr yswiriant busnes a'r mathau o ganiatâd sydd eu hangen arnoch i redeg eich busnes

6.      yr ardrethi busnes y mae angen i chi eu talu a sut i gael gwerth ardrethol yn rhan o'ch cartref

7.      y ffactorau a allai effeithio ar eich busnes wrth weithredu gartref neu o bell

8.      sut i osgoi ymyrraeth ac aflonyddwch

9.      y ffynonellau gwybodaeth ar gyfer rhedeg eich busnes gartref ac o bell.

10.  y manteision o fod yn fusnes o bell neu gartref yn hytrach na un mewn swyddfa

11.  y cyfleusterau anfon negeseuon a'r opsiynau ar gyfer galwadau ffôn y tu allan i'ch oriau gwaith

12.  cyfleusterau storio, ffeilio, gweithfannau a'r cyfarpar arall sydd eu hangen arnoch i redeg eich busnes gartref neu o bell

13.  y technolegau sydd eu hangen arnoch ar gyfer gweithio gartref neu o bell

14.  y ffyrdd o ddiogelu eich mannau gwaith, systemau cyfrifiadurol ac offer

15.  y lleoedd addas ar gyfer cael cyfarfodydd gyda'ch cwsmeriaid, cydweithwyr a rhanddeiliaid

16.  y mannau casglu a'r danfoniadau ar gyfer eich busnes, os yw'n berthnasol

17.  manteision rhwydweithio wrth redeg busnes gartref neu o bell

Y gyfraith a rheoliadau

18.  y gofynion cyfreithiol sy'n ymwneud â rhedeg eich busnes gartref neu o bell

19.  yr arwyddion y mae angen eu harddangos i gydymffurfio â deddfau a rheoliadau perthnasol


Cwmpas/ystod


Cwmpas Perfformiad


Gwybodaeth Cwmpas


Gwerthoedd


Ymddygiadau


Sgiliau


Geirfa


Dolenni I NOS Eraill


Cysylltiadau Allanol


Fersiwn rhif


Dyddiad Adolygu Dangosol

01 Maw 2027

Dilysrwydd

Ar hyn o bryd

Statws

Gwreiddiol

Sefydliad Cychwynnol

Instructus

URN gwreiddiol

CFABL4

Galwedigaethau Perthnasol

Rheolwyr ac Uwch Swyddogion, Busnes, Gweinyddiaeth a'r Gyfraith

Cod SOC

2441

Geiriau Allweddol

llwyddiant, busnes, syniad, cymdeithasol, menter, cwsmeriaid, cynhyrchion, gwasanaeth, cefnogaeth, creadigol, syniad, sgiliau, anghenion, cyflenwyr, arian parod, llif, deddfwriaeth, marchnata, marchnad, tueddiadau, cystadleuwyr, iechyd a diogelwch, TAW