Gwerthuso a gwella ansawdd eich cynnyrch a'ch gwasanaethau

URN: INSBE003
Sectorau Busnes (Suites): Menter Busnes
Datblygwyd gan: Skills CFA
Cymeradwy ar: 14 Ion 2022

Trosolwg

Mae'r safon hon ar gyfer entrepreneuriaid sydd angen gwerthuso a gwella ansawdd eu cynnyrch a'u gwasanaethau. Mae'r broses hon yn bwysig gan fod ansawdd yn gallu rhoi mantais gystadleuol i'ch busnes a gall eich helpu i gadw gafael ar gwsmeriaid a chael mwy ohonynt. Mae gwerthuso a gwella eich cynhyrchion a'ch gwasanaethau yn golygu sicrhau eich bod yn bodloni disgwyliadau eich cwsmeriaid, bod ansawdd eich cynhyrchion a'ch gwasanaethau yn gystadleuol a'ch bod yn monitro ac yn gwella eich cynhyrchion a'ch gwasanaethau yn barhaus.

Gall ansawdd eich cynhyrchion a'ch gwasanaethau effeithio ar y canlynol:

 1. perfformiad eich busnes yn gyffredinol;

 2. eich gweithgareddau marchnata a gwerthu;

 3. sut rydych chi'n datblygu ac yn darparu eich cynhyrchion neu eich gwasanaethau;

 4. sut rydych chi'n cadw cofnodion busnes;

 5. sut rydych chi'n delio â chwsmeriaid.


Meini prawf perfformiad

Mae'n rhaid eich bod chi'n gallu:

 1. nodi lefelau ansawdd y mae eich cwsmeriaid yn eu disgwyl gan eich cynnyrch a'ch gwasanaethau
 2. sefydlu sut rydych chi'n mesur a gwella ansawdd yn rhan o elfennau gweithredol, technegol a rheoli eich busnes
 3. cynnal dadansoddiad sy'n cymharu eich busnes â'r rhai sy'n cystadlu yn eich erbyn yn y farchnad
 4. gosod ac adolygu targedau o ran ansawdd a sut rydych chi'n bodloni disgwyliadau eich cwsmeriaid
 5. cynllunio sut i ddelio â diffygion a chwynion am eich cynnyrch a'ch gwasanaethau
 6. gwella eich cynhyrchion neu wasanaethau yn seiliedig ar wybodaeth sy'n cael ei chasglu am ddiffygion a chwynion
 7. penderfynu a ddylid defnyddio cynllun nodi ansawdd i wella cynhyrchion busnes a gwasanaethau eich busnes
 8. ceisio cyngor gan arbenigwyr, lle bo angen
 9. sicrhau eich bod yn parhau i wella ansawdd eich cynhyrchion a'ch gwasanaethau
 10. gwirio cynnydd yn rheolaidd trwy samplu cynhyrchion, gwasanaethau a phrosesau
 11. monitro adolygiadau'r cwsmeriaid a'u hadborth ar eich cynnyrch a'ch gwasanaethau
 12. asesu gwybodaeth, sgiliau a photensial unrhyw staff i wella ansawdd
 13. ceisio adnoddau ychwanegol i wella ansawdd, os oes angen
 14. nodi unrhyw broblemau wrth wneud gwelliannau a chymryd camau i'w datrys
 15. cynnal dadansoddiad o Gryfderau, Gwendidau, Cyfleoedd a Bygythiadau (SWOT) ar gyfer eich cynhyrchion a'ch gwasanaethau
 16. gweithredu'r systemau TG perthnasol mewn perthynas â gweithgareddau gwerthu a marchnata
 17. adolygu'r cyfleoedd a'r bygythiadau, a newid cynlluniau ansawdd yn ôl yr angen
 18. adolygu eich gwasanaeth i gwsmeriaid yn rhan o broses o wella cynhyrchion a gwasanaethau eich busnes yn barhaus
 19. defnyddio canlyniadau monitro ansawdd i adolygu effeithiolrwydd eich busnes

Gwybodaeth a Dealltwriaeth

You need to know and understand:

Cynhyrchion a gwasanaethau

1.      gwerthiant, dulliau marchnata, cyflenwadau, prosesau cynnal a chadw a gweinyddu, a dulliau cyflwyno eich cynhyrchion a'ch gwasanaethau

2.      ystod y systemau TG ar gyfer ymgyrchoedd marchnata a gweithgareddau

3.      y systemau perthnasol ar gyfer olrhain y biblinell werthu

4.      pam mae ansawdd yn bwysig ar gyfer nodau busnes a thargedau eich busnes

5.      sut i ddarparu gwasanaeth i gwsmeriaid a gynigir gan eich busnes

6.      y wybodaeth am eich cynhyrchion a'ch gwasanaethau sydd eu hangen i fesur eu hansawdd

7.      y mathau o adborth ac adolygiadau gan gwsmeriaid o'ch cynnyrch a'ch gwasanaethau

Rheoli ansawdd

8.      egwyddorion rheoli ansawdd a rheolaeth

9.      egwyddorion dadansoddiad o Gryfderau, Gwendidau, Cyfleoedd a Bygythiadau (SWOT)

10.  sut i fesur ansawdd yn seiliedig ar adolygiadau, cwynion a ffurflenni

11.  sut i fesur disgwyliadau eich cwsmeriaid mewn perthynas ag ansawdd eich cynhyrchion a'ch gwasanaethau

12.  sut mae'r rhai sy'n cystadlu yn eich erbyn yn cynnal ac yn monitro ansawdd eu cynnyrch a'u gwasanaethau

13.  sut i nodi gwelliannau mewn ansawdd, sgiliau staff a'r agweddau sydd eu hangen ar gyfer eich busnes

14.  lefelau ansawdd eich gwasanaeth i gwsmeriaid mewn perthynas â chynhyrchion, gwasanaethau a phrosesau

15.  y cynlluniau ar gyfer cydnabod ansawdd sy'n berthnasol i'ch busnes, manteision pob un o'r rhain a ble i gael gwybod amdanynt

16.  sut i nodi a yw eich cynhyrchion a'ch gwasanaethau yn cyrraedd safonau ansawdd cydnabyddedig

17.  sut i samplo cynhyrchion, gwasanaethau a phrosesau i gynnal gwiriadau ansawdd

18.  y problemau posibl y gallech eu hwynebu wrth geisio gwella ansawdd yn eich busnes a sut i ymateb i'r rhain

19.  pam mae'n bwysig gwerthuso a gwella ansawdd eich cynhyrchion a'ch gwasanaethau yn rheolaidd


Cwmpas/ystod


Cwmpas Perfformiad


Gwybodaeth Cwmpas


Gwerthoedd


Ymddygiadau


Sgiliau


Geirfa


Dolenni I NOS Eraill


Cysylltiadau Allanol


Fersiwn rhif


Dyddiad Adolygu Dangosol

01 Maw 2027

Dilysrwydd

Ar hyn o bryd

Statws

Gwreiddiol

Sefydliad Cychwynnol

Instructus

URN gwreiddiol

CFABD7

Galwedigaethau Perthnasol

Rheolwyr ac Uwch Swyddogion, Busnes, Gweinyddiaeth a'r Gyfraith

Cod SOC

2441

Geiriau Allweddol

llwyddiant, busnes, syniad, cymdeithasol, menter, cwsmeriaid, cynhyrchion, gwasanaeth, cefnogaeth, creadigol, syniad, sgiliau, anghenion, cyflenwyr, arian parod, llif, deddfwriaeth, marchnata, marchnad, tueddiadau, cystadleuwyr, iechyd a diogelwch, TAW