Rheoli cyfleusterau swyddfa, adnoddau ac offer

URN: INSBA023
Sectorau Busnes (Suites): Gweinyddu Busnes
Datblygwyd gan: Skills CFA
Cymeradwy ar: 08 Chwef 2021

Trosolwg

Mae'r safon hon yn ymwneud â rheoli cyfleusterau swyddfa, adnoddau ac offer i ddiwallu anghenion defnyddwyr swyddfa. Mae'n cynnwys nodi a chytuno ar anghenion defnyddwyr swyddfa, ac adolygu systemau a gweithdrefnau. Byddwch hefyd yn cynnal a chadw offer swyddfa, gan nodi offer y mae angen eu hatgyweirio neu eu hadnewyddu. Rydych chi'n datrys problemau sy'n gysylltiedig â chyfleusterau, adnoddau ac offer, gan sicrhau bod gofynion cyfreithiol, iechyd sefydliadol, diogelwch a diogeledd yn cael eu bodloni. Rydych hefyd yn trin ac yn storio cynhyrchion yn ddiogel, gan gadw cofnodion cywir o lefelau stoc. Rydych chi'n cael gwared ar gynhyrchion diangen neu wedi'u difrodi yn ddiogel, yn unol â pholisi a gweithdrefnau sefydliadol.

Mae ar gyfer gweithwyr proffesiynol mewn rolau gweinyddu busnes sy'n gyfrifol am reoli cyfleusterau swyddfa, adnoddau ac offer.


Meini prawf perfformiad

Mae'n rhaid eich bod chi'n gallu:

 1. nodi a chytuno ar anghenion defnyddwyr cyfleusterau swyddfa
 2. datblygu systemau a gweithdrefnau swyddfa
 3. cynnal cyfleusterau swyddfa, adnoddau ac offer i ddiwallu anghenion defnyddwyr
 4. cynnal adnoddau ac offer i ddiwallu anghenion defnyddwyr
 5. cynnig amgylchedd swyddfa sydd o gymorth er mwyn gweithio'n gynhyrchiol
 6. rhoi gwybod i ddefnyddwyr cyfleusterau swyddfa am flaenoriaethau
 7. monitro'r defnydd o gyfleusterau swyddfa
 8. monitro gwariant er mwyn cadw o fewn cyllidebau y cytunwyd arnynt
 9. goruchwylio'r defnydd o adnoddau ac offer swyddfa
 10. defnyddio systemau swyddfa yn unol â'ch gweithdrefnau sefydliadol
 11. gwneud yn siŵr bod offer swyddfa'n gweithio'n effeithlon
 12. nodi cyfleusterau swyddfa ac offer y mae angen eu hatgyweirio neu eu hadnewyddu
 13. trefnu i gyfleusterau ac offer gael eu hatgyweirio neu gael rhai yn eu lle pan fo angen
 14. dadansoddi problemau gyda chyfleusterau swyddfa
 15. datrys problemau o fewn amserlenni sefydliadol sydd wedi'u diffinio
 16. rhoi gwybodaeth ac arweiniad ar gyfleusterau swyddfa
 17. derbyn archebion a gwirio cynhyrchion a gwasanaethau yn erbyn yr archeb
 18. cadw stoc ar lefelau penodedig eich sefydliad
 19. trin stoc yn ddiogel er mwyn cynnal ei gyflwr
 20. storio stoc yn ddiogel er mwyn cynnal ei gyflwr
 21. asesu a chofnodi faint o stoc sydd gennych a rhoi gwybod am unrhyw broblemau
 22. ail-archebu stoc gan gyflenwyr
 23. cael gwared ar eitemau stoc diangen neu wedi'u difrodi yn ddiogel, gan ddilyn gweithdrefnau sefydliadol a gofynion cyfreithiol
 24. rhoi gwybodaeth ac arweiniad ar adnoddau ac offer swyddfa
 25. cydlynu'r defnydd o adnoddau swyddfa i ddiwallu anghenion defnyddwyr
 26. gwerthuso systemau a gweithdrefnau swyddfa a gwneud argymhellion ar gyfer gwella
 27. aildrefnu systemau a gweithdrefnau i wneud gwelliannau
 28. meithrin perthnasoedd â chwsmeriaid a chyflenwyr mewnol ac allanol
 29. cynnal perthnasoedd â chwsmeriaid a chyflenwyr mewnol ac allanol
 30. cynnal iechyd, diogelwch a diogeledd defnyddwyr swyddfa gan ddilyn gweithdrefnau sefydliadol

Gwybodaeth a Dealltwriaeth

You need to know and understand:

 1. yr ystod o gyfleusterau swyddfa, offer ac adnoddau ac ar gyfer beth y gellir eu defnyddio
 2. y dulliau a ddefnyddir i adolygu anghenion defnyddwyr swyddfa yn rheolaidd er mwyn diwallu eu hanghenion
 3. y ffyrdd y gellir datblygu systemau swyddfa i ddiwallu anghenion defnyddwyr
 4. y mathau o wybodaeth a roddir i ddefnyddwyr i'w helpu i ddefnyddio systemau swyddfa yn unol â gweithdrefnau sefydliadol
 5. sut i gynnal cyfleusterau swyddfa, adnoddau ac offer i fodloni disgwyliadau'r defnyddwyr
 6. y mathau o weithgareddau i'w monitro i reoli cyfleusterau swyddfa
 7. sut i nodi cyfleusterau swyddfa, adnoddau ac offer y mae angen eu hatgyweirio neu gael rhai yn eu lle
 8. sut i drefnu i gyfleusterau swyddfa, adnoddau ac offer gael eu hatgyweirio neu gael rhai yn eu lle yn unol ag amserlenni sefydliadol
 9. y mathau o systemau a gweithdrefnau swyddfa sy'n briodol i'ch cyfrifoldebau a'u diben
 10. y cyllidebau sydd ar gael i reoli systemau swyddfa a sut i fonitro gwariant
 11. y prif ofynion cyfreithiol a sefydliadol o ran iechyd, diogelwch a diogeledd sy'n berthnasol mewn amgylchedd swyddfa a pham mae'r rhain yn bwysig
 12. sut i fonitro cyfleusterau swyddfa a'r mathau o weithgareddau i'w monitro
 13. sut i ddatblygu systemau a gweithdrefnau swyddfa sy'n briodol i'ch cyfrifoldebau eich hun
 14. sut i adolygu systemau a gweithdrefnau swyddfa, gan ystyried adborth gan ddefnyddwyr
 15. sut i werthuso systemau a gweithdrefnau swyddfa i wneud argymhellion ar gyfer gwelliannau parhaus
 16. diben a manteision meithrin perthnasoedd â chwsmeriaid a chyflenwyr mewnol ac allanol
 17. y dulliau a ddefnyddir i feithrin perthnasoedd â chwsmeriaid a chyflenwyr mewnol ac allanol
 18. gweithdrefnau ar gyfer gwirio ac archebu cynhyrchion a gwasanaethau
 19. sut i gynnal stoc yn unol â lefelau penodol eich sefydliad
 20. y gweithdrefnau diogelwch ar gyfer trin stoc yn ddiogel
 21. sut i gynnal y stoc yn ei gyflwr
 22. y dulliau cadw stoc
 23. sut i ail-archebu stoc gan gyflenwyr
 24. gweithdrefnau gwaredu eitemau stoc diangen neu wedi'u difrodi
 25. y prif ofynion o ran iechyd, diogelwch, diogeledd a mynediad sy'n bwysig i amgylchedd swyddfa
 26. eich cyfrifoldebau o ran gofynion iechyd, diogelwch, diogelwch a mynediad
 27. sut i nodi a dogfennu problemau pan maent yn codi, gan ddilyn gweithdrefnau sefydliadol
 28. sut i ddadansoddi problemau a datblygu strategaeth i'w datrys
 29. y codau ymarfer a'r polisïau cyfreithiol, sefydliadol sy'n berthnasol i'ch rôl a'r gweithgareddau sy'n cael eu cynnal

Cwmpas/ystod


Cwmpas Perfformiad


Gwybodaeth Cwmpas


Gwerthoedd


Ymddygiadau


Sgiliau

 1. gwirio

 2. cyfathrebu

 3. datblygu eraill

 4. gwerthuso

 5. sgiliau rhyngbersonol

 6. cyd-drafod

 7. cynllunio

 8. monitro

 9. datrys problemau

 10. trefnu

 11. blaenoriaethu


Geirfa


Dolenni I NOS Eraill


Cysylltiadau Allanol


Fersiwn rhif


Dyddiad Adolygu Dangosol

01 Maw 2026

Dilysrwydd

Ar hyn o bryd

Statws

Gwreiddiol

Sefydliad Cychwynnol

Instructus

URN gwreiddiol

CFABAA118, CFABAA119

Galwedigaethau Perthnasol

Busnes, Gweinyddiaeth a'r Gyfraith, Galwedigaethau Gweinyddol ac Ysgrifenyddol

Cod SOC

2441

Geiriau Allweddol

Busnes; gweinyddiaeth; offer swyddfa