Paratoi contractau a'u cynnal

URN: INSBA019
Sectorau Busnes (Suites): Gweinyddu Busnes
Datblygwyd gan: Skills CFA
Cymeradwy ar: 08 Chwef 2021

Trosolwg

Mae'r safon hon yn ymwneud â pharatoi contractau a'u cynnal. Mae'n cynnwys gwahodd, derbyn, gwerthuso tendrau, dewis y contractwr llwyddiannus a dyfarnu contractau. Mae'n cynnwys paratoi manylebau ar gyfer contractau, ateb ymholiadau cyn tendro, paratoi a chytuno ar feini prawf ar gyfer dethol, trafod contractau gyda chyflenwyr a monitro perfformiad contractwyr.

Mae ar gyfer gweithwyr proffesiynol ym maes gweinyddu busnes mewn rolau goruchwylio neu reoli sy'n paratoi contractau a'u cynnal.


Meini prawf perfformiad

Mae'n rhaid eich bod chi'n gallu:

Penodi contractwyr drwy'r broses gynnig

1.       hyrwyddo gwahoddiad i dendro gan gynnwys gwybodaeth lawn am y broses dendro

2.       paratoi manylebau ar gyfer cynhyrchion a gwasanaethau

3.       sicrhau bod manylebau a chontractau yn glir, yn rhesymegol ac yn ymarferol ac yn cynnwys y derminoleg gywir

4.       ateb ymholiadau cyn tendro o fewn amserlenni penodedig

5.       paratoi a chytuno ar y meini prawf dethol yn y manylebau ar gyfer cynhyrchion a gwasanaethau

6.       cofnodi, agor a derbyn tendrau yn unol â'r broses dendro a nodwyd

7.       nodi'r gofynion ar gyfer contractwyr o fewn amserlenni

8.       gwerthuso tendrau yn erbyn meini prawf a dewis y cynigydd llwyddiannus

9.       hysbysu cynigwyr aflwyddiannus a rhoi adborth iddynt lle bo'n briodol

10.   dyfarnu'r contract, gan gydymffurfio â deddfwriaeth a rheoliadau

Monitro perfformiad contractwyr

11.   datblygu a chynnal perthynas â chontractwyr a chyflenwyr

12.   cyfathrebu â chontractwyr a chyflenwyr sy'n gysylltiedig â'r broses

13.   gwirio cydymffurfiaeth â chontract yn unol â gofynion cyfreithiol, rheoliadol a threfniadol

14.   sicrhau bod amcanion y contract yn cael eu cyflawni

15.   cytuno ar gamau gweithredu i unioni unrhyw beth sy'n wahanol i amcanion y contract

16.   ymdrin ag unrhyw wyriadau neu achosion o dorri'r contract o fewn amserlenni penodedig

Gwerthuso perfformiad contractwyr

17.   cytuno ar y meini prawf ar gyfer gwerthuso perfformiad contractwr

18.   casglu a dadansoddi gwybodaeth gan ddefnyddio'r meini prawf y cytunwyd arnynt

19.   nodi ac adrodd ar berfformiad contractwyr a meysydd i'w gwella


Gwybodaeth a Dealltwriaeth

You need to know and understand:

 1. yr ystod o gynhyrchion a gwasanaethau i'w contractio
 2. y gwahanol fathau o gontractau a chytundebau
 3. y manylebau ar gyfer cynhyrchion a gwasanaethau
 4. sut i baratoi manyleb ar gyfer cynhyrchion neu wasanaethau
 5. y derminoleg berthnasol ar gyfer manylebau a chontractau
 6. diben a manteision cael meini prawf dethol gwrthrychol
 7. diben a manteision gwahodd ystod o gontractwyr posibl i wneud cais am y contract
 8. y pwyntiau allweddol i'w hystyried wrth werthuso tendrau
 9. sut i nodi gofynion allweddol ar gyfer contractwyr
 10. sut i drafod gyda chyflenwyr ac ateb eu hymholiadau o fewn amserlenni penodedig
 11. y gofynion cyfreithiol, rheoliadol a threfniadol sy'n rheoli'r broses o dendro a dyfarnu contractau
 12. sut i roi'r adborth i gynigwyr aflwyddiannus
 13. diben a manteision meithrin perthynas waith gyda chontractwyr
 14. y dulliau monitro'r hyn y gellir ei gyflawni a chydymffurfio â chontract
 15. sut i olrhain a yw amcanion y contract yn cael eu cyflawni
 16. beth yw amrywiad neu dorri contract a beth i'w wneud os yw'n digwydd
 17. y meini prawf i'w defnyddio i werthuso perfformiad cyflenwyr yn unol â'r contract
 18. y dulliau werthuso ac adrodd ar gryfderau perfformiad contractwyr a chyflenwyr a meysydd i'w gwella

Cwmpas/ystod


Cwmpas Perfformiad


Gwybodaeth Cwmpas


Gwerthoedd


Ymddygiadau


Sgiliau

 1. dadansoddi

 2. gwerthuso

 3. cyd-drafod

 4. monitro

 5. cynllunio

 6. blaenoriaethu

 7. datrys problemau

 8. adrodd


Geirfa


Dolenni I NOS Eraill

Adnoddau Busnes; Busnes Craidd a Gweinyddiaeth; Cyfathrebu


Cysylltiadau Allanol


Fersiwn rhif


Dyddiad Adolygu Dangosol

01 Maw 2026

Dilysrwydd

Ar hyn o bryd

Statws

Gwreiddiol

Sefydliad Cychwynnol

Instructus

URN gwreiddiol

CFABAF111

Galwedigaethau Perthnasol

Busnes, Gweinyddiaeth a'r Gyfraith, Galwedigaethau Gweinyddol ac Ysgrifenyddol, Gweinyddiaeth

Cod SOC

2441

Geiriau Allweddol

Busnes; gweinyddiaeth; contractwyr, cynnig, tendro