Trefnu a chydlynu teithio a llety busnes

URN: INSBA017
Sectorau Busnes (Suites): Gweinyddu Busnes
Datblygwyd gan: Skills CFA
Cymeradwy ar: 08 Chwef 2021

Trosolwg

Mae'r safon hon yn ymwneud â threfnu a chydlynu teithio a llety busnes. Mae'n cynnwys cadarnhau gofynion teithio neu lety a'r gyllideb sydd ar gael. Rydych yn ymchwilio, trefnu a chytuno ar drefniadau ar gyfer teithio neu lety, gan sicrhau eu bod yn bodloni gofynion sefydliadol a theithwyr a'u bod yn rhoi'r gwerth gorau am arian. Rydych yn cadw cofnodion cywir ar gyfer pob agwedd ar y trefniadau teithio neu lety ac yn storio'r rhain yn ddiogel yn unol â gofynion sefydliadol a chyfreithiol.

Mae ar gyfer gweithwyr proffesiynol mewn rolau gweinyddu busnes sy'n trefnu ac yn cydlynu teithio a llety busnes.


Meini prawf perfformiad

Mae'n rhaid eich bod chi'n gallu:

 1. cadarnhau gofynion teithio neu lety gyda chydweithwyr
 2. cadarnhau'r gyllideb sydd ar gael ar gyfer teithio neu lety
 3. ymchwilio i'r teithio neu'r llety sydd ar gael i fodloni gofynion
 4. cysylltu â theithwyr i wneud yn siŵr bod eu teithiau drafft yn gywir
 5. trefnu'r teithio neu'r llety sy'n cynnig y gwerth gorau o fewn y gyllideb
 6. cael arian cyfred tramor, yswiriant teithio a fisâu, os oes angen
 7. cael yr holl ddogfennau a'r wybodaeth ar gyfer teithio neu lety i fodloni'r gofynion
 8. coladu'r holl ddogfennau a gwybodaeth ar gyfer teithio neu lety yn unol â'r teithiau a drefnwyd
 9. cadw cofnodion o deithio neu lety sy'n geisiadau ac yn archebion
 10. storio gwybodaeth gyfrinachol a chofnodion ariannol yn ddiogel yn unol â pholisi a gweithdrefnau cyfreithiol a threfniadol
 11. trefnu taliadau ar gyfer teithio neu lety i fodloni gofynion cyflenwyr
 12. datrys unrhyw broblemau gyda threfniadau teithio neu lety yn unol â pholisi a gweithdrefnau sefydliadol
 13. rhoi trefniadau teithiau, dogfennau a gwybodaeth i'r teithwyr erbyn y dyddiad cau gofynnol
 14. cadarnhau bod trefniadau teithiau, dogfennau a gwybodaeth yn bodloni gofynion teithwyr
 15. ymateb i geisiadau teithwyr am wybodaeth ychwanegol, os oes angen
 16. cadw cofnod o'r gwasanaethau a'r cyflenwyr allanol a ddefnyddir ar gyfer teithio a llety
 17. gwerthuso'r gwasanaethau a'r cyflenwyr allanol a ddefnyddir i nodi'r rhai sy'n rhoi'r gwerth gorau
 18. dilyn y codau ymarfer a'r polisïau cyfreithiol, sefydliadol sy'n berthnasol i'ch rôl a'r gweithgareddau sy'n cael eu cynnal

Gwybodaeth a Dealltwriaeth

You need to know and understand:

 1. pam mae'n bwysig cadarnhau'r gofynion ar gyfer teithio a llety
 2. sut i gadarnhau'r gyllideb sydd ar gael ar gyfer teithio neu lety a sut mae hyn yn amrywio ar gyfer gwahanol bobl, swyddogaethau a lefelau o fewn sefydliad
 3. lle caiff gwybodaeth am y gyllideb ar gyfer teithio a llety ei chadw a sut mae'n ei defnyddio
 4. sut i drefnu a chynorthwyo teithio neu lety busnes i fodloni disgwyliadau gwahanol gydweithwyr a theithwyr
 5. y prif fathau o drefniadau teithio neu lety sy'n ofynnol
 6. y polisïau a'r gweithdrefnau sefydliadol i'w dilyn wrth drefnu teithio a llety
 7. y ffynonellau gwybodaeth, gwasanaethau a chyflenwyr a ddefnyddir i wneud trefniadau teithio neu lety
 8. sut i gael y gwerth gorau am arian wrth wneud trefniadau teithio neu lety
 9. sut i nodi a oes angen arian cyfred tramor, yswiriant a fisâu a sut i gael y rhain
 10. sut i gadw cofnodion o geisiadau teithio neu lety, archebion a chofnodion ariannol
 11. y mathau o wybodaeth am deithio a llety sy'n gyfrinachol a sut i ddilyn deddfwriaeth gyfredol wrth eu storio
 12. sut i gael dogfennau teithio a llety a gwybodaeth i'w rhoi i deithwyr
 13. sut i wneud taliad am deithio neu lety drwy ddefnyddio gweithdrefnau'r sefydliad
 14. y mathau o broblemau a allai godi gyda threfniadau teithio neu lety
 15. y gweithdrefnau cywir i'w dilyn wrth ymateb i unrhyw broblemau sy'n codi
 16. pam mae'n bwysig gwerthuso'r gwasanaethau teithio neu lety a'r cyflenwyr a ddefnyddir a chofnodi canfyddiadau'r gwerthusiad er mwyn ei ddefnyddio yn y dyfodol
 17. y codau ymarfer a'r polisïau cyfreithiol, sefydliadol sy'n berthnasol i'ch rôl a'r gweithgareddau sy'n cael eu cynnal

Cwmpas/ystod


Cwmpas Perfformiad


Gwybodaeth Cwmpas


Gwerthoedd


Ymddygiadau


Sgiliau

 1. cyfathrebu

 2. cadarnhau 

 3. gwneud penderfyniadau

 4. gwerthuso

 5. rheoli amser

 6. cyd-drafod

 7. cynllunio

 8. datrys problemau

 9. ymchwilio

 10. trefnu


Geirfa


Dolenni I NOS Eraill

Digwyddiadau a Chyfarfodydd; Cyfathrebu


Cysylltiadau Allanol


Fersiwn rhif


Dyddiad Adolygu Dangosol

01 Maw 2026

Dilysrwydd

Ar hyn o bryd

Statws

Gwreiddiol

Sefydliad Cychwynnol

Instructus

URN gwreiddiol

CFABAA321, CFABAA322

Galwedigaethau Perthnasol

Busnes, Gweinyddiaeth a'r Gyfraith, Galwedigaethau Gweinyddol ac Ysgrifenyddol, Gweinyddiaeth

Cod SOC

2441

Geiriau Allweddol

Busnes; gweinyddiaeth; teithio; llety