Cyfathrebu mewn amgylchedd busnes

URN: INSBA014
Sectorau Busnes (Suites): Gweinyddu Busnes
Datblygwyd gan: Skills CFA
Cymeradwy ar: 08 Chwef 2021

Trosolwg

Mae'r safon hon yn ymwneud â chyfathrebu mewn amgylchedd busnes. Mae'n cynnwys cwrdd ag ymwelwyr a'u croesawu, rhoi gwybodaeth i unigolion, sicrhau bod anghenion ymwelwyr yn cael eu diwallu, cyflwyno delwedd broffesiynol o'r sefydliad. Rydych yn nodi diben cyfathrebu, anghenion y gynulleidfa, yn penderfynu ar ddulliau cyfathrebu a'r platfformau er mwyn cyflawni deilliannau. Rydych chi'n defnyddio gwahanol fathau o gyfathrebu sy'n amrywio o wneud hynny wyneb yn wyneb, dros y ffôn neu mewn amgylchedd rhithwir trwy dechnolegau digidol perthnasol a phlatfformau cydweithredu. Rydych chi'n cyfathrebu mewn ffyrdd sy'n addas i'r gynulleidfa, gan wneud penderfyniadau ynghylch lefel y ffurfioldeb sy'n ofynnol er mwyn cyfathrebu a sut i gyflwyno syniadau mewn ffordd fydd yn ennyn diddordeb y gynulleidfa. Byddwch yn gofyn am adborth er mwyn sicrhau bod y cyfathrebu wedi cyflawni ei ddiben ac i ddatblygu **eich sgiliau cyfathrebu ymhellach. 

Mae ar gyfer gweithwyr proffesiynol mewn rolau gweinyddu busnes sy'n cynllunio dull cyfathrebu, a chyfathrebu mewn amgylchedd busnes.


Meini prawf perfformiad

Mae'n rhaid eich bod chi'n gallu:

 1. nodi diben cyfathrebu
 2. nodi cynulleidfaoedd er mwyn cyfathrebu â nhw
 3. dewis arddull gyfathrebu sy'n diwallu anghenion cynulleidfaoedd
 4. penderfynu ar y dulliau ar gyfer pob math o gyfathrebu
 5. nodi a defnyddio'r technolegau digidol a'r platfformau cydweithredu ar gyfer gwahanol fathau o gyfathrebu
 6. diffinio'r deilliannau cyfathrebu i'w cyflawni
 7. recordio unrhyw negeseuon a'u hanfon ymlaen at yr aelodau staff perthnasol
 8. ymateb i negeseuon neu ymholiadau o fewn amserlen a fformat sefydliadol y cytunwyd arnynt
 9. cwrdd â therfynau amser cyfathrebu, gan flaenoriaethu'r hyn sy'n bwysig a'r hyn sydd ar frys
 10. dewis gwybodaeth sy'n ategu diben cyfathrebu
 11. nodi'r prif bwyntiau sydd eu hangen o ddeunyddiau ysgrifenedig
 12. trefnu, strwythuro ac ysgrifennu gwybodaeth i gyd-fynd â negeseuon cyfathrebu
 13. trefnu, strwythuro ac ysgrifennu gwybodaeth i weddu i wahanol gynulleidfaoedd
 14. atalnodi, sillafu a defnyddio gramadeg yn gywir
 15. ysgrifennu negeseuon cyfathrebu yn unol â fformat, cynllun, tôn ac arddull eich sefydliad
 16. ysgrifennu negeseuon cyfathrebu sy'n cyd-fynd â'r pwnc, y sefyllfa waith a'r sianel gyfathrebu
 17. prawfddarllen gwaith ysgrifenedig a gwneud newidiadau i greu'r fersiwn derfynol
 18. ffeilio copïau o'r holl negeseuon cyfathrebu gan ddilyn gweithdrefnau sefydliadol
 19. cyflwyno gwybodaeth a syniadau llafar i gynulleidfaoedd
 20. gwneud cyfraniadau llafar er mwyn datblygu trafodaethau
 21. defnyddio iaith y corff a thôn y llais sy'n cyd-fynd â'r negeseuon
 22. gwrando'n astud ar siaradwyr i gael gwybodaeth
 23. ymateb i siaradwyr i rannu eich safbwynt
 24. gofyn cwestiynau i wneud yn siŵr bod negeseuon y siaradwr wedi'u deall
 25. trafodaethau uniongyrchol i gyflawni deilliannau
 26. addasu eich cyfraniadau fel eu bod yn gweddu i'r gynulleidfa, y diben a'r sefyllfa
 27. ymateb i siaradwyr drwy ddefnyddio iaith y corff sy'n addas i'r gynulleidfa a'r sefyllfa
 28. rhoi cyfleoedd i siaradwyr gyfrannu eu syniadau a'u barn
 29. ystyried syniadau a barn gwahanol siaradwyr
 30. goresgyn rhwystrau i gyfathrebu llafar
 31. crynhoi negeseuon cyfathrebu llafar gyda siaradwyr i gadarnhau bod cytundeb
 32. gofyn am adborth ar eich dulliau cyfathrebu, y fformat a'r arddull
 33. gwerthuso pob dull cyfathrebu i nodi pa mor dda y gwnaethant gyflawni eu diben
 34. myfyrio ar ddeilliannau cyfathrebu
 35. nodi ffyrdd o ddatblygu eich sgiliau cyfathrebu ymhellach

Gwybodaeth a Dealltwriaeth

You need to know and understand:

 1. y rhesymau dros nodi diben negeseuon cyfathrebu
 2. yr arddull gyfathrebu yn unol ag anghenion y gynulleidfa
 3. pwysigrwydd deall y gynulleidfa a'r deilliannau i'w cyflawni
 4. y technolegau digidol a'r platfformau cydweithredu ar gyfer gwahanol fathau o gyfathrebu
 5. sut i ddiffinio'r deilliannau ar gyfer gwahanol fathau o gyfathrebu
 6. y dulliau cyfathrebu y gellir eu defnyddio a sut i'w dewis yn unol â'r sefyllfa
 7. sut i nodi'r arddull berthnasol ar gyfer cyfathrebu
 8. y ffynonellau gwybodaeth a ddefnyddir ar gyfer cyfathrebu ysgrifenedig a sut i nodi pwyntiau allweddol
 9. sut i wirio gwybodaeth
 10. pwysigrwydd defnyddio iaith sy'n briodol i'r gynulleidfa, y dull cyfathrebu a diben y neges
 11. sut i ddefnyddio gramadeg, atalnodi a sillafu yn gywir
 12. y rhesymau dros brawfddarllen a gwirio negeseuon cyfathrebu ysgrifenedig ac effaith bosibl gwallau
 13. sut i nodi pan fydd gwaith yn fater brys neu mae'n bwysig blaenoriaethu negeseuon cyfathrebu ysgrifenedig
 14. y gweithdrefnau sefydliadol ar gyfer ymateb i neges ysgrifenedig
 15. sut i recordio unrhyw negeseuon a'u hanfon ymlaen at yr aelodau staff perthnasol
 16. sut i fformatio gwybodaeth drwy ddilyn canllawiau sefydliadol
 17. egwyddorion 'netiquette' wrth gyfathrebu ar-lein
 18. sut i farnu'r naws a'r arddull sy'n ofynnol ar gyfer negeseuon ysgrifenedig a'r effaith y gall y rhain ei chael ar gynulleidfaoedd
 19. sut i drefnu, strwythuro a chyflwyno gwybodaeth i wahanol gynulleidfaoedd
 20. sut i gyfleu gwybodaeth a syniadau i wahanol gynulleidfaoedd
 21. sut i gyfrannu at drafodaethau fydd yn helpu i'w symud ymlaen i gyflawni amcanion
 22. sut i ddehongli iaith corff y siaradwyr a thôn eu llais
 23. sut i ddefnyddio iaith y corff a thôn y llais i ategu negeseuon cyfathrebu
 24. pwysigrwydd gwrando'n astud a'r dulliau y gellir eu defnyddio
 25. y ffyrdd o gyfrannu a chyfarwyddo trafodaethau er mwyn cyflawni deilliannau
 26. pwysigrwydd addasu cyfraniadau llafar i weddu i wahanol gynulleidfaoedd, dibenion a sefyllfaoedd
 27. sut i ddefnyddio iaith i weddu i'r gynulleidfa a'r sefyllfa
 28. y rhesymau dros geisio syniadau a barn gan eraill a'u hystyried
 29. y rhwystrau i gyfathrebu ar lafar a sut gellir goresgyn y rhain
 30. y rhesymau dros grynhoi negeseuon cyfathrebu a'r effaith y mae hyn yn ei chael
 31. sut i geisio adborth i wneud yn siŵr bod negeseuon cyfathrebu yn cyflawni eu diben
 32. gwerth myfyrio ar ganlyniadau cyfathrebu ac o nodi ffyrdd o ddatblygu eich sgiliau cyfathrebu ymhellach
 33. y codau ymarfer a'r polisïau cyfreithiol, sefydliadol sy'n berthnasol i'ch rôl a'r gweithgareddau sy'n cael eu cynnal

Cwmpas/ystod


Cwmpas Perfformiad


Gwybodaeth Cwmpas


Gwerthoedd


Ymddygiadau


Sgiliau

 1. cyfathrebu

 2. trefnu

 3. paratoi

 4. myfyrio

 5. dadansoddi

 6. gwerthuso

 7. pwyso a mesur


Geirfa


Dolenni I NOS Eraill


Cysylltiadau Allanol


Fersiwn rhif


Dyddiad Adolygu Dangosol

01 Maw 2026

Dilysrwydd

Ar hyn o bryd

Statws

Gwreiddiol

Sefydliad Cychwynnol

Instructus

URN gwreiddiol

CFABAA613, CFABAA614, CFABAA615 a CFABAA616

Galwedigaethau Perthnasol

Busnes, Gweinyddiaeth a'r Gyfraith, Galwedigaethau Gweinyddol ac Ysgrifenyddol, Gweinyddiaeth

Cod SOC

2441

Geiriau Allweddol

Busnes; gweinyddiaeth; cyfathrebu