Paratoi a chydlynu cynlluniau a gweithdrefnau gweithredol

URN: INSBA007
Sectorau Busnes (Suites): Gweinyddu Busnes
Datblygwyd gan: Skills CFA
Cymeradwy ar: 08 Chwef 2021

Trosolwg

Mae'r safon hon yn ymwneud â pharatoi a chydlynu cynlluniau a gweithdrefnau gweithredol. Mae'r safon yn cwmpasu'r polisïau a'r gweithdrefnau sefydliadol a gofynion cyfreithiol gan gynnwys parchu amrywiaeth a gwarchod diogelwch a chyfrinachedd. Mae'n cynnwys nodi risgiau a chynlluniau wrth gefn, sicrhau bod adnoddau'n cael eu defnyddio yn y ffordd orau a bod camau gweithredu yn cael eu cydlynu yn unol â'r cynllun. Mae ar gyfer gweinyddwyr sy'n gyfrifol am baratoi, cydlynu a monitro cynlluniau gweithredol a gweithdrefnau gwaith.

Mae ar gyfer gweithwyr proffesiynol mewn rolau gweinyddu busnes sy'n paratoi ac yn cydlynu cynlluniau a gweithdrefnau gweithredol.


Meini prawf perfformiad

Mae'n rhaid eich bod chi'n gallu:

 1. paratoi cynlluniau i gydlynu gweithrediadau perthnasol er mwyn cyflawni'r deilliannau a nodwyd
 2. nodi'r camau gweithredu er mwyn sicrhau bod yr adnoddau gofynnol ar gael ar gyfer cyflawni'r deilliannau y cytunwyd arnynt
 3. diffinio amserlen ar gyfer cyflawni deilliannau yn unol ag amcanion penodol, mesuradwy, cyraeddadwy, realistig ac â therfyn amser (CAMPUS) i gynorthwyo gwaith monitro
 4. sicrhau bod cynlluniau yn cyd-fynd â blaenoriaethau, amcanion a chyfyngiadau sefydliadol
 5. rhannu'r cynllun â'r holl randdeiliaid perthnasol a chael eu cymeradwyaeth
 6. nodi risgiau a pharatoi cynlluniau wrth gefn i sicrhau bod y deilliannau'n cael eu cyflawni
 7. monitro a diweddaru cynlluniau yn rheolaidd i adlewyrchu newidiadau i'r deilliannau neu'r amcanion
 8. gwneud yn siŵr bod aelodau staff perthnasol yn deall eu rolau a'u cyfrifoldebau o fewn y cynlluniau gweithredol
 9. cydlynu'r gweithgareddau er mwyn cyflwyno cynlluniau gweithredol
 10. rhoi gwybod am newidiadau mewn cynlluniau sy'n effeithio ar ddulliau gwaith a gweithgareddau lle bo angen
 11. cytuno ar gamau cywiro os nad yw gweithrediadau yn cyd-fynd â chynlluniau
 12. cadw pob cofnod yn ddiogel yn unol â pholisïau a gweithdrefnau sefydliadol a gofynion cyfreithiol a diogelu data

Gwybodaeth a Dealltwriaeth

You need to know and understand:

 1. hyd a lled eich awdurdod wrth baratoi cynlluniau gweithredol a'u cydlynu
 2. yr aelodau staff fydd yn gysylltiedig â pharatoi cynlluniau gweithredol
 3. blaenoriaethau, amcanion a chyfyngiadau perthnasol y sefydliad
 4. sut i nodi risgiau a chynlluniau wrth gefn wrth gynllunio gweithrediadau
 5. pwrpas gosod amcanion penodol, mesuradwy, cyraeddadwy, realistig ac â therfyn amser (CAMPUS) a sut i wneud hynny
 6. manteision cyfathrebu clir wrth baratoi gweithrediadau a'u cydlynu
 7. y gofynion cyfreithiol a rheoliadol mewn perthynas â chynlluniau gweithredol
 8. yr ystod o dechnegau ac offer cynllunio
 9. sut i nodi a blaenoriaethu deilliannau ar gyfer cynlluniau gweithredol
 10. sut i nodi'r gweithredoedd, yr adnoddau a'r rhai sy'n gyfrifol am gyflawni deilliannau'r cynlluniau gweithredol y cytunwyd arnynt
 11. sut i fonitro'r cynllun yn erbyn y deilliannau a'r amcanion y cytunwyd arnynt
 12. manteision mynd ati'n barhaus i chwilio am gyfleoedd i wella
 13. diben cynnal diogelwch a chyfrinachedd
 14. polisïau a gweithdrefnau sefydliadol, a'r gofynion cyfreithiol a diogelu data o ran diogelwch a chyfrinachedd gwybodaeth

Cwmpas/ystod


Cwmpas Perfformiad


Gwybodaeth Cwmpas


Gwerthoedd


Ymddygiadau


Sgiliau

 1. cyfathrebu

 2. sgiliau rhyngbersonol

 3. darllen

 4. gweithio mewn tîm


Geirfa


Dolenni I NOS Eraill


Cysylltiadau Allanol


Fersiwn rhif


Dyddiad Adolygu Dangosol

01 Maw 2026

Dilysrwydd

Ar hyn o bryd

Statws

Gwreiddiol

Sefydliad Cychwynnol

Instructus

URN gwreiddiol

CFABAF171, CFABAA1110

Galwedigaethau Perthnasol

Busnes, Gweinyddiaeth a'r Gyfraith, Galwedigaethau Gweinyddol ac Ysgrifenyddol, Gweinyddiaeth

Cod SOC

2441

Geiriau Allweddol

Busnes; gweinyddiaeth; gweithdrefnau gwaith