Datblygu a chydlynu perfformiad sefydliadol

URN: INSBA004
Sectorau Busnes (Suites): Gweinyddu Busnes
Datblygwyd gan: Skills CFA
Cymeradwy ar: 08 Chwef 2021

Trosolwg

Mae'r safon hon yn ymwneud â datblygu a chydlynu perfformiad sefydliadol. Mae'n cynnwys nodi a blaenoriaethu ffactorau perfformiad allweddol a chytuno arnynt, helpu defnyddwyr i roi'r gweithdrefnau ar waith, gwerthuso'r gweithdrefnau ac argymell newidiadau. Mae hefyd yn cynnwys nodi, datblygu, gweithredu a gwerthuso gwelliannau mewn perfformiad corfforaethol, yn unol â gofynion cyfreithiol a rheoliadol.

Mae'r safon ar gyfer gweithwyr proffesiynol mewn rolau gweinyddu busnes sy'n datblygu ac yn cydlynu perfformiad sefydliadol.


Meini prawf perfformiad

Mae'n rhaid eich bod chi'n gallu:

 1. coladu a nodi'r wybodaeth berthnasol am berfformiad sefydliadol
 2. nodi a blaenoriaethu'r dangosyddion perfformiad sefydliadol yn erbyn amcanion, strategaethau a pholisïau corfforaethol
 3. cytuno ar ddangosyddion a dulliau mesur ansoddol a meintiol o berfformiad sefydliadol
 4. dadansoddi a dehongli cyfleoedd ar gyfer gwella perfformiad sefydliadol
 5. nodi ac argymell systemau a gweithdrefnau monitro perfformiad sefydliadol
 6. cytuno ar weithredu systemau a gweithdrefnau ar gyfer monitro perfformiad sefydliadol
 7. dadansoddi canlyniadau systemau a gweithdrefnau monitro perfformiad sefydliadol
 8. gwerthuso systemau a gweithdrefnau monitro perfformiad sefydliadol
 9. argymell newidiadau i berfformiad sefydliadol gyda'r rhai sy'n gwneud penderfyniadau perthnasol
 10. cadarnhau'r newidiadau sydd i'w gwneud o fewn amserlenni a therfynau amser y cytunwyd arnynt
 11. cynorthwyo'r gwaith o wneud penderfyniadau sefydliadol trwy gyflwyno a chyfathrebu'r canfyddiadau a'r canlyniadau
 12. helpu cydweithwyr ac aelodau'r tîm i fabwysiadu'r newidiadau i berfformiad sefydliadol
 13. monitro ac adolygu effaith ac effeithiolrwydd newidiadau i gynorthwyo'r gwaith o wneud penderfyniadau yn y dyfodol
 14. coladu gwersi a ddysgwyd o'ch profiad i lywio prosesau pellach a gwella arferion sefydliadol
 15. cymhwyso theori ac ymarfer gwella perthnasol i'ch prosesau sefydliadol
 16. sicrhau bod y cyfrifoldebau moesegol yn cael eu cyflawni wrth argymell cyfleoedd i wella perfformiad sefydliadol
 17. dilyn y gofynion cyfreithiol a rheoliadol yn cael eu dilyn wrth ddadansoddi cyfleoedd i wella perfformiad sefydliadol

Gwybodaeth a Dealltwriaeth

You need to know and understand:

 1. dulliau coladu a nodi'r wybodaeth berthnasol am berfformiad sefydliadol
 2. amcanion, strategaethau a pholisïau sefydliadol
 3. mathau o systemau monitro perfformiad sefydliadol a dangosyddion perfformiad
 4. sut i ddatblygu systemau a gweithdrefnau monitro perfformiad sefydliadol
 5. y dangosyddion a'r dulliau ansoddol a meintiol o fesur perfformiad sefydliadol
 6. sut i ddadansoddi a dehongli dilysrwydd gwybodaeth am berfformiad
 7. systemau a gweithdrefnau monitro perfformiad sefydliadol
 8. dulliau gweithredu systemau a gweithdrefnau monitro perfformiad sefydliadol
 9. sut i ddadansoddi a gwerthuso effaith systemau a gweithdrefnau monitro perfformiad sefydliadol
 10. y ffyrdd o gyflwyno gwybodaeth i gydweithwyr ac aelodau'r tîm i fabwysiadu'r newid a chynorthwyo penderfyniadau
 11. y dulliau cyfathrebu â chydweithwyr a'r rhai sy'n gwneud penderfyniadau
 12. sut i fonitro ac adolygu effaith ac effeithiolrwydd newidiadau mewn perfformiad corfforaethol
 13. pam mae'n bwysig coladu gwersi a ddysgwyd o'ch profiad
 14. y theori a'r ymarfer gwella perthnasol i'ch prosesau sefydliadol
 15. y gofynion cyfreithiol a rheoliadol sy'n ymwneud â monitro amcanion, strategaethau a pholisïau sefydliadol
 16. y cyfrifoldebau moesegol sy'n ymwneud â monitro amcanion, strategaethau a pholisïau sefydliadol
 17. goblygiadau diffyg cydymffurfio â gofynion cyfreithiol a rheoliadol sy'n ymwneud â monitro amcanion, strategaethau a pholisïau sefydliadol

Cwmpas/ystod


Cwmpas Perfformiad


Gwybodaeth Cwmpas


Gwerthoedd


Ymddygiadau


Sgiliau

 1. dadansoddi

 2. cyfathrebu

 3. gwerthuso

 4. cyd-drafod

 5. cynllunio

 6. blaenoriaethu

 7. datrys problemau

 8. ymchwilio

 9. adrodd


Geirfa


Dolenni I NOS Eraill


Cysylltiadau Allanol


Fersiwn rhif


Dyddiad Adolygu Dangosol

01 Maw 2026

Dilysrwydd

Ar hyn o bryd

Statws

Gwreiddiol

Sefydliad Cychwynnol

Instructus

URN gwreiddiol

CFABAH121, CFABAH122, CFABAH123

Galwedigaethau Perthnasol

Busnes, Gweinyddiaeth a'r Gyfraith, Galwedigaethau Gweinyddol ac Ysgrifenyddol, Gweinyddiaeth

Cod SOC

2441

Geiriau Allweddol

Busnes; gweinyddiaeth; perfformiad sefydliadol