Awdurdodi ceisiadau am daliadau yn erbyn pensiynau bywyd a chontractau buddsoddi

URN: FSPLPI04
Sectorau Busnes (Suites): Bywyd, Pensiynau a Buddsoddiadau
Datblygwyd gan: Skills for Justice
Cymeradwy ar: 01 Maw 2017

Trosolwg

Mae'r safon hon yn ymwneud ag awdurdodi ceisiadau am daliadau yn erbyn contractau bywyd, pensiynau a buddsoddi. Mae'n ymwneud â sicrhau bod dogfennaeth sy'n ymwneud â cheisiadau am daliadau o dan gontract yn cael eu cyflwyno'n gywir a bod taliadau dilynol yn gywir. Rydych chi'n sicrhau bod y rhesymau dros wneud y cais am daliad wedi cael eu nodi a'u cofnodi'n gywir, bod yr holl ddogfennau a'r cyfrifiadau'n gywir, a bod gweithdrefnau eich sefydliad wedi'u cyflawni'n llwyr cyn cyflwyno'r dogfennau. Byddwch yn sicrhau bod yr holl ddogfennaeth a'r cyfrifiadau'n gyflawn ac yn gywir, a bod y gweithdrefnau o ran eich ffurflenni wedi cael eu cyflawni cyn gwneud y trefniadau angenrheidiol ar gyfer y taliad. Bydd angen i chi roi sylw i fanylion sy'n hanfodol i'ch gwaith.

Efallai bydd y safon hon
yn addas i chi os ydych chi'n gweithio i yswiriwr neu ddarparwr cynnyrch arall,
neu ar eu rhan.


Meini prawf perfformiad

Mae'n rhaid eich bod chi'n gallu:

 1. Gwirio bod y rheswm dros y cais am daliad wedi cael ei nodi a'i gofnodi'n gywir, yn unol â gweithdrefnau eich sefydliad
 2. Nodi unrhyw elfennau anghywir neu sydd wedi'u hepgor yn yr wybodaeth, y dogfennau neu'r cyfrifiadau, a'u cywiro pan fo angen
 3. Cyfeirio ceisiadau am daliadau nad oes gennych awdurdod i ddelio gyda nhw at y bobl briodol, yn unol â gweithdrefnau eich sefydliad
 4. Nodi ceisiadau am daliadau lle na ddilynwyd polisïau a gweithdrefnau eich sefydliad, a chymryd camau yn unol â gweithdrefnau eich sefydliad
 5. Awdurdodi setlo'r cais am daliad, yn unol â gweithdrefnau eich sefydliad
 6. Cydymffurfio â gofynion cyfreithiol, rheoliadau'r diwydiant, safonau moesegol, polisïau sefydliadol a chodau proffesiynol

Gwybodaeth a Dealltwriaeth

You need to know and understand:

 1. Yr egwyddorion a'r rheoliadau cyfreithiol perthnasol sy'n effeithio ar eich gweithgareddau
 2. Strwythur y farchnad yswiriant a sicrwydd a rolau a chyfrifoldebau'r amrywiol bartïon sy'n rhan ohoni sy'n effeithio ar eich gweithgareddau
 3. Safonau a gweithdrefnau gwasanaeth cwsmeriaid eich sefydliad, gan gynnwys delio gyda chwynion
 4. Ffynonellau cyngor a gwybodaeth yn y gwaith
 5. Gweithdrefnau eich sefydliad ar gyfer delio gyda cheisiadau am daliadau yn erbyn contractau bywyd, pensiynau a buddsoddi
 6. Sut mae delio gyda dogfennau contract coll, os bydd angen
 7. Yr yswiriant a ddarperir gan gynnyrch cyfredol ac anghyfredol eich sefydliad sy'n berthnasol i'ch rôl
 8. Polisi a gweithdrefnau eich sefydliad ynghylch cyfathrebu â chwsmeriaid
 9. Yr wybodaeth a'r dogfennau sy'n ofynnol i brosesu ceisiadau cymhleth am daliadau yn erbyn contractau bywyd, pensiynau a buddsoddi
 10. Terfynau eich awdurdod a'r camau sy'n ofynnol i dansgrifennu risg y tu allan i'ch awdurdod
 11. Rolau a swyddogaethau'r partïon eraill sy'n ymwneud â cheisiadau am daliadau
 12. Systemau a gweithdrefnau eich sefydliad ar gyfer cofnodi ac addasu gwybodaeth
 13. Sut mae adnabod a delio gyda thwyll neu dwyll posibl mewn ceisiadau am daliadau
 14. Gofynion eich sefydliad yng nghyswllt cymhwyso codau, cyfreithiau a gofynion rheoliadol, gan gynnwys safonau moesegol sy'n cael effaith ar eich gweithgareddau

Cwmpas/ystod


Cwmpas Perfformiad


Gwybodaeth Cwmpas


Gwerthoedd


Ymddygiadau

 1. Rydych yn wyliadwrus ynghylch risgiau posibl
 2. Rydych yn arddangos uniondeb, tegwch a chysondeb yn y penderfyniadau a wnewch
 3. Rydych yn darparu gwybodaeth i'r rhai sydd ei hangen ac sydd â hawl i'w derbyn yn unig

Sgiliau


Geirfa


Dolenni I NOS Eraill


Cysylltiadau Allanol


Fersiwn rhif


Dyddiad Adolygu Dangosol

01 Maw 2022

Dilysrwydd

Ar hyn o bryd

Statws

Gwreiddiol

Sefydliad Cychwynnol

Partneriaeth Sgiliau Ariannol

URN gwreiddiol

FSPLPI04

Galwedigaethau Perthnasol

Cyllid

Cod SOC


Geiriau Allweddol

Swyddfa bywyd; tansgrifennu; busnes newydd; contract; dogfennaeth ariannol; cynnyrch; gwasanaethau ariannol; newidiadau i'r contract; risg; taliadau; gwasanaeth cwsmeriaid