Prosesu ceisiadau uniongyrchol am daliadau yn erbyn contractau bywyd, pensiynau a buddsoddi

URN: FSPLPI03
Sectorau Busnes (Suites): Bywyd, Pensiynau a Buddsoddiadau
Datblygwyd gan: Skills for Justice
Cymeradwy ar: 01 Maw 2017

Trosolwg

Mae'r safon hon yn ymwneud ag awdurdodi ceisiadau uniongyrchol am daliadau yn erbyn contractau bywyd, pensiynau a buddsoddi. Mae'r cais am daliad yn cael ei brosesu a'i dalu cyhyd â'i fod yn ddilys, bod y dogfennau'n gywir, a bod yr holl ofynion eraill wedi'u bodloni. Rhaid i chi gofnodi manylion cywir ynghylch y cais am daliad, a nodi'r holl bolisïau perthnasol. Wedyn byddwch yn gofyn am yr holl wybodaeth ofynnol ar gyfer pob polisi dan sylw. Byddwch yn casglu'r holl ddogfennau a gwybodaeth angenrheidiol i ddilysu'r cais am daliad. Ar ôl i chi dderbyn yr wybodaeth benodedig a'r dogfennau gofynnol, byddwch yn trefnu unrhyw daliadau, gan ganfod gan bwy mae'r teitl lle bo hynny'n briodol, a diweddaru systemau gwybodaeth. Bydd angen i chi ddefnyddio gwybodaeth yn effeithiol, yn effeithlon ac yn foesegol, gan roi sylw i fanylion sy'n hollbwysig i'ch gwaith.

Efallai bydd y safon hon yn addas i chi os ydych chi'n gweithio i yswiriwr neu ddarparwr cynnyrch arall, neu ar eu rhan.


Meini prawf perfformiad

Mae'n rhaid eich bod chi'n gallu:

 1. Cofnodi manylion ceisiadau uniongyrchol am daliadau, yn unol â gweithdrefnau eich sefydliad
 2. Casglu'r holl wybodaeth a dogfennaeth gofynnol ar gyfer pob polisi
 3. Nodi'r holl bolisïau a allai effeithio ar y cais am daliad neu fod yn berthnasol iddo
 4. Cyfeirio ceisiadau am daliadau nad oes gennych awdurdod i ddelio gyda nhw at y bobl briodol, yn unol â gweithdrefnau eich sefydliad
 5. Canfod ym meddiant pwy mae'r teitl a phwy sydd â'r hawl i dderbyn taliad, yn unol â gweithdrefnau eich sefydliad
 6. Gwirio bod y systemau a ddefnyddir i fonitro cynnydd ceisiadau uniongyrchol am daliadau yn cael eu diweddaru'n gyson, yn unol â gweithdrefnau eich sefydliad
 7. Cyfrifo setliad yn unol â thelerau'r contract
 8. Darparu gwybodaeth i hawlwyr neu eu cynrychiolwyr, yn unol â gweithdrefnau eich sefydliad
 9. Trefnu taliadau awdurdodedig yn unol â gweithdrefnau eich sefydliad
 10. Cadw cofnodion cywir a chyflawn yn unol â gweithdrefnau eich sefydliad
 11. Cydymffurfio â gofynion cyfreithiol, rheoliadau'r diwydiant, safonau moesegol, polisïau sefydliadol a chodau ymarfer proffesiynol

Gwybodaeth a Dealltwriaeth

You need to know and understand:

 1. Yr egwyddorion a'r rheoliadau cyfreithiol perthnasol sy'n effeithio ar eich gweithgareddau
 2. Strwythur y farchnad yswiriant a sicrwydd a rolau a chyfrifoldebau'r amrywiol bartïon sy'n rhan ohoni sy'n effeithio ar eich gweithgareddau
 3. Gweithdrefnau eich sefydliad ar gyfer delio gyda cheisiadau uniongyrchol am daliad yn erbyn contract bywyd, pensiynau a buddsoddi
 4. Sut mae delio gyda dogfennau contract coll
 5. Safonau a gweithdrefnau gwasanaeth cwsmeriaid eich sefydliad, gan gynnwys delio gyda chwynion
 6. Ffynonellau cyngor a gwybodaeth yn y gwaith
 7. Yr yswiriant a ddarperir gan gynnyrch cyfredol ac anghyfredol eich sefydliad sy'n berthnasol i'ch rôl
 8. Polisi a gweithdrefnau eich sefydliad ynghylch cyfathrebu â chwsmeriaid
 9. Yr wybodaeth a'r dogfennau sy'n ofynnol i brosesu ceisiadau uniongyrchol am daliadau yn erbyn contractau bywyd, pensiynau a buddsoddi
 10. Terfynau eich awdurdod a'r camau sy'n ofynnol i dansgrifennu risg y tu allan i'ch awdurdod
 11. Rolau a swyddogaethau'r partïon eraill sy'n ymwneud â cheisiadau am daliadau. Systemau a gweithdrefnau eich sefydliad ar gyfer cofnodi ac addasu gwybodaeth
 12. Gofynion eich sefydliad yng nghyswllt cymhwyso codau, cyfreithiau a gofynion rheoliadol, gan gynnwys safonau moesegol sy'n cael effaith ar eich gweithgareddau

Cwmpas/ystod


Cwmpas Perfformiad


Gwybodaeth Cwmpas


Gwerthoedd


Ymddygiadau

 1. Rydych yn arddangos uniondeb, tegwch a chysondeb yn y penderfyniadau a wnewch
 2. Rydych yn wyliadwrus ynghylch risgiau posibl

Sgiliau


Geirfa


Dolenni I NOS Eraill


Cysylltiadau Allanol


Fersiwn rhif


Dyddiad Adolygu Dangosol

01 Maw 2022

Dilysrwydd

Ar hyn o bryd

Statws

Gwreiddiol

Sefydliad Cychwynnol

Partneriaeth Sgiliau Ariannol

URN gwreiddiol

FSPLPI03

Galwedigaethau Perthnasol

Cyllid

Cod SOC


Geiriau Allweddol

Swyddfa bywyd; tansgrifennu; busnes newydd; contract; dogfennaeth; cynnyrch ariannol; gwasanaethau ariannol; newidiadau i'r contract; risg; taliadau; gwasanaeth cwsmeriaid