Paratoi dogfennau polisi yswiriant ar gyfer busnes newydd cymhleth

URN: FSPGI22
Sectorau Busnes (Suites): Yswiriant Cyffredinol
Datblygwyd gan: Skills for Justice
Cymeradwy ar: 01 Maw 2017

Trosolwg

Mae'r safon hon yn ymwneud â pharatoi dogfennnau polisi yswiriant ar gyfer busnes newydd cymhleth. Bydd y safon hon yn addas i chi os byddwch chi'n paratoi polisïau o ddogfennau gwreiddiol, neu'n defnyddio cyfleuster llofnodi canolog. Mae'r safon hon yn gofyn eich bod chi'n penderfynu pa ffurflen bolisi, geiriad ac atodiadau y dylid eu defnyddio. Mae'n golygu cymryd yr wybodaeth o'r ddogfen wreiddiol a bydd yn galw am ddethol geiriad sydd â'r un ystyr a goblygiadau â'r rhai a gyd-drafodwyd. Mae hefyd yn golygu cynhyrchu'r dogfennau'n unol ag arferion a rheoliadau'r farchnad, a chan ddefnyddio'r dull priodol. Bydd angen i chi gyflwyno gwybodaeth yn glir ac yn gryno.

Bydd y safon hon yn addas i chi os ydych chi'n gweithio i yswiriwr neu ganolwr, neu sefydliad arall sydd ag awdurdod dirprwyedig.


Meini prawf perfformiad

Mae'n rhaid eich bod chi'n gallu:

 1. Drafftio polisïau a chyfyngiadau o fewn lefel eich awdurdod, gan ymgorffori'r holl wybodaeth o'r dogfennau gwreiddiol
 2. Cyfathrebu ag eraill i sicrhau bod unrhyw amwysderau'n cael eu datrys, yn unol â gweithdrefnau eich sefydliad
 3. Ymgorffori unrhyw addasiadau a wnaed i'r geiriad, yn unol â gweithdrefnau eich sefydliad
 4. Defnyddio geiriad diamwys sydd â'r un ystyr a goblygiadau â'r hyn a gyd-drafodwyd
 5. Gwirio bod polisïau'n bodloni unrhyw ofynion cyfreithiol
 6. Cadw cofnodion cywir a chyflawn ar gyfer pob cam, yn unol â gweithdrefnau eich sefydliad
 7. Cadarnhau bod y dogfennau'n gywir, yn unol â gweithdrefnau eich sefydliad
 8. Cyfeirio unrhyw sefyllfaoedd y tu allan i lefel eich awdurdod at y bobl neu'r adrannau priodol, yn unol â gweithdrefnau eich sefydliad
 9. Darparu dogfennau polisi i'r rhai sydd eu hangen, yn unol â gweithdrefnau eich sefydliad
 10. Cydymffurfio â gofynion cydymffurfio cyfreithiol a rheoliadol, rheoliadau'r diwydiant, polisïau sefydliadol a chodau ymarfer proffesiynol

Gwybodaeth a Dealltwriaeth

You need to know and understand:

 1. Egwyddorion a rheoliadau yswiriant a chyfreithiol perthnasol sy'n effeithio ar eich gweithgareddau
 2. Strwythur y farchnad yswiriant a rolau a chyfrifoldebau'r amrywiol bartïon sy'n rhan ohoni sy'n effeithio ar eich gweithgareddau
 3. Cwmpas y polisi, y telerau a'r amodau sy'n berthnasol i'ch gwaith, gan gynnwys estyniadau neu gyfyngiadau safonol ac ansafonol
 4. Ffynonellau gwybodaeth a chyngor
 5. Terfynau eich awdurdod a'r camau sy'n ofynnol pan fydd paratoi polisi i'w weld yn mynd y tu hwnt i'ch awdurdod
 6. Safonau a gweithdrefnau gwasanaeth cwsmeriaid eich sefydliad, gan gynnwys delio gyda chwynion
 7. Gweithdrefnau eich sefydliad ar gyfer cyflwyno polisïau.
 8. Gweithdrefnau a therfynau amser eich sefydliad ar gyfer cyflwyno dogfennau
 9. Gofynion eich sefydliad yng nghyswllt cymhwyso codau, cyfreithiau a gofynion rheoliadol sy'n cael effaith ar eich gweithgareddau

Cwmpas/ystod


Cwmpas Perfformiad


Gwybodaeth Cwmpas


Gwerthoedd


Ymddygiadau

 1. Rydych yn defnyddio gwybodaeth yn effeithiol, yn effeithlon ac er lles pennaf y cwsmer
 2. Rydych yn mabwysiadu agwedd ymchwilgar i gasglu manylion gofynnol sy'n hanfodol i'ch gwaith
 3. Rydych yn arddangos dealltwriaeth o bobl eraill ac yn delio gyda nhw mewn modd proffesiynol
 4. Rydych yn datgelu gwybodaeth dim ond i'r rhai sydd ei hangen ac sydd â hawl i'w derbyn

Sgiliau


Geirfa


Dolenni I NOS Eraill


Cysylltiadau Allanol


Fersiwn rhif


Dyddiad Adolygu Dangosol

01 Maw 2022

Dilysrwydd

Ar hyn o bryd

Statws

Gwreiddiol

Sefydliad Cychwynnol

Partneriaeth Sgiliau Ariannol

URN gwreiddiol

FSPGI22

Galwedigaethau Perthnasol

Cyllid

Cod SOC


Geiriau Allweddol

Hawliad yswiriant; polisi yswiriant; polisïau; hawliad; hawlydd; setliad; wedi'i yswirio; heb ei yswirio; hysbysiad