Datblygu perthnasoedd gwaith cynhyrchiol mewn amgylchedd gwasanaethau ariannol

URN: FSPFCC03
Sectorau Busnes (Suites): Cymwyseddau Craidd Gwasanaethau Ariannol
Datblygwyd gan: Skills for Justice
Cymeradwy ar: 01 Maw 2017

Trosolwg

Mae'r safon hon yn ymwneud â datblygu perthnasoedd gwaith gyda chydweithwyr, oddi mewn i'ch sefydliad eich hun a sefydliadau cysylltiedig sy'n gynhyrchiol o ran cefnogi a chyflawni eich gwaith, a gwaith y sefydliad yn gyffredinol. Cydweithwyr yw unrhyw bobl y mae disgwyl i chi weithio gyda nhw.


Meini prawf perfformiad

Mae'n rhaid eich bod chi'n gallu:

 1. Sefydlu perthnasoedd gwaith cynhyrchiol gyda chydweithwyr.  Adnabod rolau a chyfrifoldebau cydweithwyr yn eich gweithle
 2. Ystyried blaenoriaethau, disgwyliadau ac awdurdod cydweithwyr o ran penderfyniadau a chamau gweithredu
 3. Cyflawni ymrwymiadau gwaith a wnaed gyda chydweithwyr a chadarnhau gyda nhw pan fyddant wedi'u cwblhau
 4. Rhoi gwybod i gydweithwyr am unrhyw anawsterau neu lle bydd yn amhosibl cyflawni gwaith y cytunwyd arno
 5. Cyflwyno gwybodaeth yn glir, yn gryno ac yn gywir i helpu i hybu dealltwriaeth, yn unol â gweithdrefnau eich sefydliad
 6. Rheoli perthnasoedd gyda chydweithwyr i gefnogi cyflawni eich gwaith yn unol â gweithdrefnau eich sefydliad
 7. Cyfnewid gwybodaeth ac adnoddau gyda chydweithwyr i sicrhau bod yr holl bartïon yn gallu gweithio'n effeithiol
 8. Neilltuo amser i gefnogi eraill, yn unol â gweithdrefnau eich sefydliad
 9. Cydymffurfio â gofynion cyfreithiol, rheoliadau'r diwydiant, safonau moesegol, polisïau sefydliadol a chodau ymarfer proffesiynol

Gwybodaeth a Dealltwriaeth

You need to know and understand:

 1. Manteision datblygu perthnasoedd gwaith cynhyrchiol gyda chydweithwyr
 2. Egwyddorion cyfathrebu effeithiol a sut mae eu rhoi ar waith er mwyn cyfathrebu'n effeithiol â chydweithwyr
 3. Sut mae rheoli perthnasoedd gyda chydweithwyr a thechnegau ar gyfer rhoi trefn arnynt
 4. Pwysigrwydd cyfnewid gwybodaeth ac adnoddau gyda chydweithwyr
 5. Cydweithwyr sy'n berthnasol i'r gwaith sy'n cael ei wneud, eu rolau gwaith, a'u cyfrifoldebau
 6. Prosesau o fewn y sefydliad ar gyfer gwneud penderfyniadau
 7. Y safonau ymddygiad a pherfformiad a ddisgwylir yn eich sefydliad
 8. Gwybodaeth ac adnoddau y gallai fod ar wahanol gydweithwyr eu hangen
 9. Gofynion eich sefydliad yng nghyswllt cymhwyso codau, cyfreithiau a gofynion rheoliadol, gan gynnwys safonau moesegol sy'n cael effaith ar eich gweithgareddau

Cwmpas/ystod


Cwmpas Perfformiad


Gwybodaeth Cwmpas


Gwerthoedd


Ymddygiadau

 1. Rydych yn parchu barn a chamau gweithredu pobl eraill
 2. Rydych yn derbyn cyfrifoldeb personol am eich gweithredoedd
 3. Rydych yn gweithredu oddi mewn i derfynau eich awdurdod

Sgiliau


Geirfa


Dolenni I NOS Eraill


Cysylltiadau Allanol


Fersiwn rhif


Dyddiad Adolygu Dangosol

01 Maw 2022

Dilysrwydd

Ar hyn o bryd

Statws

Gwreiddiol

Sefydliad Cychwynnol

Partneriaeth Sgiliau Ariannol

URN gwreiddiol

FSPFCC03

Galwedigaethau Perthnasol

Cyllid

Cod SOC


Geiriau Allweddol

Hunan-ddatblygiad; amcanion gwaith; gwaith tîm; rôl gwaith; amcanion; perthnasoedd gwaith; cyfathrebu; cydweithwyr; rheoliadol; polisi; gweithdrefn; cydymffurfio; diffyg cydymffurfio