Paratoi a mynd ar ôl datganiadau cyfrifon ar gyfer cynnyrch a gwasanaethau ariannol

URN: FSPCP04
Sectorau Busnes (Suites): Taliadau Cwsmeriaid am Gynnyrch a Gwasanaethau Arianno
Datblygwyd gan: Skills for Justice
Cymeradwy ar: 01 Maw 2017

Trosolwg

Mae'r safon hon yn ymwneud â pharatoi a mynd ar ôl datganiadau cyfrifon ar gyfer cynnyrch a gwasanaethau ariannol. Efallai bydd y safon hon yn addas i chi os ydych chi'n cyflawni swyddogaeth cyfrifyddu yswiriant mewn sefydliad gwasanaethau ariannol. Bydd eich gwaith yn cynnwys dosbarthu datganiadau cyfrifon a datrys ymholiadau ynghylch datganiadau cyfrifon. Mae paratoi a dosbarthu datganiadau cyfrifon i gwsmeriaid yn gofyn eich bod yn paratoi datganiadau cywir, gan roi ystyriaeth i'r holl ffactorau perthnasol, yn paratoi datganiadau yn unol â gofynion eich sefydliad a'r cwsmer, ac yn cadw a chynnal cofnodion cywir. Bydd angen i chi roi sylw i fanylion sy'n hollbwysig i'ch gwaith a gweithredu oddi mewn i derfynau eich cyfrifoldeb.


Meini prawf perfformiad

Mae'n rhaid eich bod chi'n gallu:

 1. Dosbarthu datganiadau yn nhrefn blaenoriaeth ac yn unol â gweithdrefnau eich sefydliad
 2. Dyrannu'r holl arian parod sy'n weddill a chytuno ar gofnodion y setliad
 3. Cyflawni unrhyw drefniadau arbennig yng nghyswllt y cyfrif, fel y cytunwyd gyda chwsmeriaid
 4. Nodi meysydd sy'n destun pryder arbennig a chymryd camau yn unol â gweithdrefnau eich sefydliad
 5. Cadw cofnodion o ddyddiadau dosbarthu datganiadau, yn unol â gweithdrefnau eich sefydliad
 6. Nodi eitemau y mae anghydfod yn eu cylch a chymryd camau yn unol â gweithdrefnau eich sefydliad
 7. Darparu copïau o ddogfennaeth ar gais yn unol â gweithdrefnau eich sefydliad
 8. Gwerthuso a phenderfynu ar ddilysrwydd manylion pan na chytunwyd ar y rheiny yn unol â gweithdrefnau eich sefydliad
 9. Sicrhau bod y bobl berthnasol yn derbyn gwybodaeth yn gyson ynghylch camau cyfrifyddu arfaethedig, yn unol â gweithdrefnau eich sefydliad
 10. Pasio eitemau sy'n weddill ar gyfer setliad pan fyddant wedi cael eu datrys yn unol â gweithdrefnau eich sefydliad
 11. Pasio eitemau sydd heb eu datrys at bobl berthnasol yn unol â gweithdrefnau eich sefydliad
 12. Cydymffurfio â gofynion cyfreithiol, rheoliadau'r diwydiant, polisïau sefydliadol a chodau ymarfer proffesiynol

Gwybodaeth a Dealltwriaeth

You need to know and understand:

 1. Ffynonellau gwybodaeth a chyngor o fewn eich sefydliad
 2. Safonau eich sefydliad o ran amserlenni
 3. Sut mae gwybodaeth yn cael ei storio a sut mae cael mynediad iddi
 4. Gweithdrefnau gwasanaeth cwsmeriaid eich sefydliad (gan gynnwys delio gyda chwynion)
 5. Terfynau eich awdurdod eich hun a'r camau sy'n ofynnol os bydd rhaid gweithredu mewn modd sydd y tu hwnt i'ch awdurdod
 6. Polisi a gweithdrefnau eich sefydliad ar gyfer cyfathrebu â chwsmeriaid
 7. Gweithdrefnau taliadau cwsmeriaid
 8. Sut mae defnyddio systemau cyfriflenni
 9. Systemau, gweithdrefnau a therfynau amser eich sefydliad ar gyfer paratoi a mynd ar ôl datganiadau cyfrifon
 10. Dulliau gwahanol o dderbyn gwybodaeth ariannol
 11. Gofynion eich sefydliad yng nghyswllt cymhwyso codau, cyfreithiau a gofynion rheoliadol, gan gynnwys safonau moesegol sy'n cael effaith ar eich gweithgareddau

Cwmpas/ystod


Cwmpas Perfformiad


Gwybodaeth Cwmpas


Gwerthoedd


Ymddygiadau

 1. Rydych yn rhoi perfformiad cyson a dibynadwy yn y
  gwaith

Sgiliau


Geirfa


Dolenni I NOS Eraill


Cysylltiadau Allanol


Fersiwn rhif


Dyddiad Adolygu Dangosol

01 Maw 2022

Dilysrwydd

Ar hyn o bryd

Statws

Gwreiddiol

Sefydliad Cychwynnol

Partneriaeth Sgiliau Ariannol

URN gwreiddiol

FSPCP04

Galwedigaethau Perthnasol

Cyllid

Cod SOC


Geiriau Allweddol

Taliadau; cyfrifiadau; anghysondebau; cysoni; peidio â thalu; rhandaliadau; debyd uniongyrchol; BACs; ADDACS