Prosesu trosglwyddiadau arian cyfredol tramor

URN: FSPBA08
Sectorau Busnes (Suites): Cyfrifon Banc
Datblygwyd gan: Skills for Justice
Cymeradwy ar: 01 Maw 2017

Trosolwg

​Mae'r safon hon yn ymwneud â'ch gallu i brosesu trosglwyddo pob math o arian tramor, yn unol â gofynion eich sefydliad. Bydd angen i chi weithredu cyfrifon arian cyfredol a threfnu bargeinion cyfnewid arian tramor i gwsmeriaid. Bydd rhaid i chi ddefnyddio amrywiaeth o wahanol ddulliau i drosglwyddo cyllid.


Meini prawf perfformiad

Mae'n rhaid eich bod chi'n gallu:

 1. Rhoi gwybod i gwsmeriaid am y dull mwyaf priodol o drosglwyddo cyllid dramor yn unol â gweithdrefnau eich sefydliad
 2. Hysbysu cwsmeriaid ynghylch y cyfraddau cyfnewid sydd ar gael, y cyfyngiadau a'r taliadau yn unol â gweithdrefnau eich sefydliad
 3. Cadarnhau argaeledd cyllid i'w drosglwyddo dramor ac anfon contractau gyda'r bobl berthnasol ymlaen yn unol â gweithdrefnau eich sefydliad
 4. Casglu cyfarwyddiadau cwsmeriaid ar gyfer trosglwyddiadau tramor a chwblhau'r cais yn unol â gweithdrefnau eich sefydliad
 5. Trosglwyddo ceisiadau i'r uned wasanaethu oddi mewn i derfynau amser priodol, gan ddefnyddio gweithdrefnau diogelu cywir
 6. Prosesu ceisiadau yn unol â gweithdrefnau eich sefydliad
 7. Rhoi gwybod i gwsmeriaid ynghylch derbyn cyllid o dramor a'r taliadau a godir yn dilyn hysbysiad gan yr uned wasanaeth
 8. Cyflawni cyfarwyddiadau gwaredu cwsmeriaid, a rhoi gwybod i'r bobl berthnasol
 9. Gweithredu cyfrifon arian cyfredol i gwsmeriaid sy'n addas at eu hanghenion a chyflenwi'r wybodaeth a'r tariffau priodol iddyn nhw
 10. Monitro cyfrifon arian cyfredol yn unol â gweithdrefnau eich sefydliad
 11. Nodi gofynion cwsmeriaid o ran cyfnewid arian tramor, yn unol â gweithdrefnau eich sefydliad
 12. Cyfleu cyfarwyddiadau'r cwsmer i ddelwyr yn yr uned wasanaethu yn unol â gweithdrefnau eich sefydliad
 13. Hysbysu cwsmeriaid ynghylch sail cyfraddau cyfredol ac unrhyw gyfyngiadau yn unol â gweithdrefnau eich sefydliad
 14. Trosglwyddo cyfarwyddiadau sydd y tu hwnt i derfynau eich awdurdod eich hun i bobl berthnasol
 15. Hysbysu rheolwyr y gangen am gyfansymiau cyfredol contractau parod a blaengontractau, yn unol â gweithdrefnau eich sefydliad
 16. Cadw cofnodion wedi'u diweddaru yn unol â gweithdrefnau eich sefydliad
 17. Cydymffurfio â gofynion cyfreithiol, rheoliadau'r diwydiant, safonau moesegol, polisïau sefydliadol a chodau ymarfer proffesiynol

Gwybodaeth a Dealltwriaeth

You need to know and understand:

 1. Cyfraddau cyfnewid, cyfyngiadau a thaliadau cyfredol
 2. cyfraddau prynu a gwerthu
 3. Gweithdrefnau diogelu ar gyfer trosglwyddiadau
 4. Diben gwyngalchu arian a sut mae ei ganfod
 5. Gweithdrefnau ar gyfer delio gydag achosion lle mae amheuon ynghylch gwyngalchu arian a'r ddeddfwriaeth briodol
 6. Y bobl y dylech gyfeirio cyfarwyddiadau y tu allan i'ch cylch gorchwyl atynt
 7. Yr arian cyfredol sydd ar gael ac unrhyw gyfyngiadau a all fod yn berthnasol
 8. Ffynonellau gwybodaeth ynghylch cyfraddau
 9. Sut mae cwblhau a dilysu ceisiadau am drosglwyddo cyllid dramor
 10. Y mathau o drosglwyddiadau sydd ar gael, a'u nodweddion a'u manteision
 11. Gweithdrefnau ar gyfer awdurdodi taliadau
 12. Gweithdrefnau sefydliadol ar gyfer derbyn cyllid o dramor a chwblhau trafodion gyda chwsmeriaid
 13. Mathau o gyfrifon arian cyfredol a'u nodweddion a'u manteision, gan gynnwys eu cyfraddau llog
 14. Gweithdrefnau agor cyfrifon
 15. Gweithdrefnau eich sefydliad ar gyfer monitro a chadw cofnodion o gyfrifon arian cyfredol
 16. Mathau o drefniadau cyfnewid a chontractau sydd ar gael, gan gynnwys blaengontractau
 17. Contractau sefydlog a chontractau opsiynau, contractau caeedig a rhai sy'n estyn
 18. Y bobl sydd wedi'u hawdurdodi i dderbyn cyfarwyddiadau a dogfennaeth penderfyniadau cwsmeriaid
 19. Gweithdrefnau eich sefydliad a'r terfynau cyfreithiol ar gyfer trefnu bargeinion tramor
 20. Gweithdrefnau ar gyfer trefnu i gyfnewid arian tramor
 21. Gofynion eich sefydliad yng nghyswllt cymhwyso codau, cyfreithiau a gofynion rheoliadol, gan gynnwys safonau moesegol sy'n cael effaith ar eich gweithgareddau

Cwmpas/ystod


Cwmpas Perfformiad


Gwybodaeth Cwmpas


Gwerthoedd


Ymddygiadau

 1. Rydych yn rhoi perfformiad cyson a dibynadwy yn y gwaith
 2. Rydych yn cyflwyno gwybodaeth yn glir ac yn gryno
 3. Rydych yn esbonio pethau fel bod eraill yn deall
 4. Rydych yn dangos dealltwriaeth glir o wahanol gwsmeriaid a'u hanghenion
 5. Rydych yn rhoi sylw i fanylion sy'n hanfodol i waith

Sgiliau


Geirfa


Dolenni I NOS Eraill


Cysylltiadau Allanol


Fersiwn rhif


Dyddiad Adolygu Dangosol

01 Maw 2022

Dilysrwydd

Ar hyn o bryd

Statws

Gwreiddiol

Sefydliad Cychwynnol

Partneriaeth Sgiliau Ariannol

URN gwreiddiol

FSPBA08

Galwedigaethau Perthnasol

Cyllid

Cod SOC


Geiriau Allweddol

Cyfraddau cyfnewid; cyfyngiadau; taliadau a godir; cronfeydd; contract; cais; gwaredu; tariffau; cyfnewid arian tramor; contractau sydyn a blaengontractau; cyfradd prynu; cyfradd gwerthu; gwyngalchu arian