Datgymalu a thynnu peirianwaith, strwythurau ac offer halogedig a ddefnyddir mewn cyfleusterau niwclear

URN: COGN400
Sectorau Busnes (Suites): Datgomisiynu Niwclear
Datblygwyd gan: Cogent
Cymeradwy ar: 30 Maw 2021

Trosolwg

Mae'r safon hon yn cwmpasu'r cymhwysedd sydd ei angen i ddatgymalu a chael gwared ar beirianwaith, strwythurau ac offer halogedig a ddefnyddir o fewn cyfleusterau niwclear (asedau) yn unol â manylebau. Mae hyn yn golygu'r weithred o dynnu a chael gwared ar yr ased a/neu ddileu neu waredu eitemau gwastraff etifeddol, peirianwaith ac offer halogedig.

Mae’r safon hon yn rhoi sylw i’r canlynol:

1. Datgymalu a thynnu peirianwaith, strwythurau ac offer halogedig a ddefnyddir mewn cyfleusterau niwclear

Yn ystod y gwaith hwn, rhaid i chi ystyried arferion gweithio diogel, gweithdrefnau a gofynion gweithredol perthnasol y man gwaith FEL Y MAEN NHW’N BERTHNASOL I CHI.

Mae'r gweithgaredd yn debygol o gael ei wneud gan rywun sy'n gweithio mewn amgylchedd Datgomisiynu Niwclear.


Meini prawf perfformiad

Mae'n rhaid eich bod chi'n gallu:

P1 gweithio’n ddiogel bob amser, gan gydymffurfio â rheoliadau iechyd a diogelwch a rheoliadau a chanllawiau perthnasol eraill
P2 sefydlu a, lle y bo'n briodol, nodi cydran ar gyfer ei hailosod
P3 sicrhau bod unrhyw egni neu sylweddau sy'n cael eu storio yn cael eu rhyddhau'n ddiogel ac yn gywir
P4 gwneud pob proses arwahanrwydd a datgysylltiad i'r offer yn unol â gweithdrefnau cymeradwy
P5 gwneud y gwaith datgymalu i'r lefel y cytunwyd arni gan ddefnyddio offer a thechnegau cywir
P6 storio cydrannau i'w hail-ddefnyddio mewn lleoliadau cymeradwy
P7 dileu a gwaredu cydrannau a sylweddau diangen yn unol â gweithdrefnau cymeradwy
P8 delio'n brydlon ac yn effeithiol â phroblemau o fewn eich rheolaeth ac adrodd ar y rhai na ellir eu datrys


Gwybodaeth a Dealltwriaeth

You need to know and understand:

K1 deddfwriaeth, rheoliadau ac arferion a gweithdrefnau iechyd a diogelwch
K2 sut i gael gafael a dehongli lluniadau a manylebau cysylltiedig
K3 y dulliau a'r technegau a ddefnyddir wrth ddatgymalu
K4 y dulliau a'r technegau a ddefnyddir wrth drin offer
K5 yr offer a'r cyfarpar a ddefnyddir i ddatgymalu a lleihau maint
K6 gweithdrefnau gofal a rheoli offer a chyfarpar
K7 sut i amddiffyn rhag ffynonellau ymbelydredd
K8 sut i atal halogiad rhag lledaenu
K9 y priodweddau a'r mathau o ymbelydredd sy'n bresennol yn y cyfleuster
K10 y trefniadau storio ar gyfer eitemau ymbelydrol/halogedig
K11 y gweithdrefnau gwaredu gwastraff
K12 llinellau a gweithdrefnau adrodd


Cwmpas/ystod


Cwmpas Perfformiad


Gwybodaeth Cwmpas


Gwerthoedd


Ymddygiadau


Sgiliau


Geirfa

​Mae ystyr penodol i’r termau canlynol yn yr uned hon:

Peirianwaith, strwythurau ac offer
• Arbelydru a/neu wedi'i halogi
• Cydosodiadau llawn
• Is-gydosodiadau

Cydrannau
Unrhyw eitem sy'n rhan o'r peirianwaith, y strwythurau a'r offer sy'n cael eu datgymalu

Datgymalu
• Mae eitemau ar gael yn rhwydd
• Mae eitemau o fewn amgylchedd a reolir gan ymbelydredd/halogiad


Dolenni I NOS Eraill


Cysylltiadau Allanol


Fersiwn rhif


Dyddiad Adolygu Dangosol

30 Maw 2026

Dilysrwydd

Ar hyn o bryd

Statws

Gwreiddiol

Sefydliad Cychwynnol

Cogent

URN gwreiddiol

N400

Galwedigaethau Perthnasol

Galwedigaethau Proffesiynol, Peiranneg, Gweithwyr Proffesiynol ym maes Peirianneg, Technolegau gweithgynhyrchu a pheirianneg

Cod SOC

8149

Geiriau Allweddol

peirianwaith, strwythurau, offer, cydrannau, datgymalu