Gwerthuso a datblygu eich ymarfer proffesiynol fel cyfieithydd ar y pryd

URN: CFAINT05
Sectorau Busnes (Suites): Cyfieithu ar y Pryd
Datblygwyd gan: Skills CFA
Cymeradwy ar: 22 Tach 2017

Trosolwg

Mae'r safon hon yn ymwneud â gwerthuso a datblygu eich ymarfer proffesiynol fel cyfieithydd. Mynegir hyn drwy gyfrwng dwy elfen:

• Gwerthuso ymarfer proffesiynol fel cyfieithydd ar y pryd

• Cynllunio a gweithredu datblygiad proffesiynol parhaus

Mae hyn yn cynnwys myfyrio ar eich gwaith paratoi a'i werthuso, cynllunio, darparu a rheoli aseiniadau cyfieithu ar y pryd gan gynnwys myfyrio ar eich ymarfer proffesiynol a'ch ymddygiad fel cyfieithydd ar y pryd. Mae'n cynnwys gallu nodi gofynion eich rôl a'ch ymarfer proffesiynol fel cyfieithydd ar y pryd nawr ac yn y dyfodol, nodi unrhyw fylchau yn eich gwybodaeth a'ch sgiliau a defnyddio adborth, cyngor a chymorth gan eraill, e.e. y rhai sy'n cymryd rhan, cydweithwyr, mentoriaid, cymheiriaid, goruchwylwyr, rheolwyr llinell a gweithwyr proffesiynol sy'n gweithio yn y maes penodol, lle bo hynny'n berthnasol. Mae hefyd yn cynnwys gallu cynllunio datblygiad proffesiynol parhaus a'i roi ar waith drwy greu cynllun datblygu proffesiynol i ddatblygu eich ymarfer proffesiynol, eich gwybodaeth a'ch sgiliau. Mae'r safon hon ar gyfer pob cyfieithydd ar y pryd sy'n ymgymryd ag aseiniadau cyfieithu ar y pryd.


Meini prawf perfformiad

Mae'n rhaid eich bod chi'n gallu:

Gwerthuso ymarfer proffesiynol fel cyfieithydd ar y pryd

1 myfyrio ar eich gwaith paratoi a chynllunio ar gyfer aseiniadau a'i werthuso

2 myfyrio ar eich ymarfer a'ch ymddygiad proffesiynol a'i werthuso, gan gynnwys gwerthuso effaith a chanlyniadau posibl y camau a gymerwyd drwy ddefnyddio dulliau a meini prawf priodol

3 myfyrio ar yr iaith a ddefnyddir yn ystod aseiniadau cyfieithu ar y pryd a'i gwerthuso

4 adolygu pa mor gywir y cafodd ystyr y neges yn yr iaith ffynhonnell ei fynegi yn yr iaith darged

5 myfyrio ar ba mor dda y cafodd yr aseiniad cyfieithu ar y pryd ei gyflwyno a'i reoli, a'i werthuso

6 gwerthuso gofynion eich rôl a'ch ymarfer proffesiynol fel cyfieithydd ar y pryd nawr ac yn y dyfodol, gan nodi unrhyw fylchau yn eich gwybodaeth a'ch sgiliau

7 nodi unrhyw ffynonellau cymorth priodol 

8 gofyn am adborth, cymorth a chyngor gan eraill lle bo'n berthnasol, a'i ddefnyddio

9 myfyrio ar safbwynt y rhai sy'n cymryd rhan, lle bo'n berthnasol

Cynllunio a gweithredu datblygiad proffesiynol parhaus

10 nodi tueddiadau, datblygiadau ac ymarfer da ym maes cyfieithu ar y pryd

11 creu cynllun datblygu proffesiynol i fynd i'r afael ag unrhyw fylchau mewn gwybodaeth, sgiliau a chymhwysedd, a gofyn am gymorth gan eraill, lle bo'n berthnasol

12 gwneud yn siŵr bod targedau a blaenoriaethau datblygiad proffesiynol yn cyd-fynd â'r gwerthusiad o'ch ymarfer proffesiynol fel cyfieithydd ar y pryd

13 nodi cyfleoedd perthnasol i ddatblygu gwybodaeth a sgiliau a manteisio ar gyfleoedd o'r fath, gan gynnwys gweithgareddau datblygu ffurfiol ac anffurfiol sy'n cynorthwyo datblygiad proffesiynol parhaus

14 pennu meini prawf perthnasol er mwyn mesur a gwerthuso cynnydd a chyflawniad yn erbyn eich cynllun datblygiad proffesiynol

15 monitro a gwerthuso eich datblygiad proffesiynol yn rheolaidd yn erbyn meini prawf penodol

16 cael adborth a chyngor rheolaidd, gwrthrychol a dilys gan y rhai sy'n gallu cynnig hyn ynghylch eich ymarfer a'ch datblygiad proffesiynol

17 addasu eich arferion gwaith i ystyried tueddiadau, datblygiadau ac ymarfer da a nodir ym maes cyfieithu ar y pryd, yn ogystal ag unrhyw wybodaeth a sgiliau newydd a enillwyd

18 gwerthuso effaith datblygiad proffesiynol ar eich ymarfer cyfieithu ar y pryd ac ymgymryd â datblygiad neu newidiadau pellach, lle bo angen

19 diweddaru a diwygio eich cynllun datblygiad proffesiynol yn unol â'ch cynnydd

20 gwneud yn siŵr bod eich ymddygiad yn cyd-fynd ag ystyriaethau moesegol, codau ymddygiad perthnasol a gofynion cyfreithiol perthnasol


Gwybodaeth a Dealltwriaeth

You need to know and understand:

Gwerthuso ymarfer proffesiynol fel cyfieithydd ar y pryd

1 iaith lafar a/neu iaith arwyddion ar lefel gymhleth ar gyfer eich ieithoedd gwaith, sy'n cyfateb i C1 yn y Fframwaith Ewropeaidd Cyffredin ar gyfer Cyfeirio Ieithoedd (mae rhagor o wybodaeth yn y Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol ar gyfer Ieithoedd)

2 rôl y cyfieithydd ar y pryd, egwyddorion ymarfer proffesiynol, codau ymddygiad proffesiynol, deddfwriaeth berthnasol a gofynion cyfreithiol perthnasol. Mae hyn yn cynnwys rheoli ymddygiad/egwyddorion moesegol, gwrthdaro rhwng buddiannau, cyfrinachedd, didueddrwydd, uniondeb, atebolrwydd a phroffesiynoldeb

3 strategaethau sy'n gallu cynorthwyo hunanwerthuso a gwerthuso gan gymheiriaid 4 cysyniadau a strategaethau a ddefnyddir i ddadansoddi perfformiad cyfieithu ar y pryd ac effeithiolrwydd yr aseiniad

5 dulliau a/neu dechnegau adolygu a gwerthuso'r gwaith paratoi a chynllunio ar gyfer aseiniadau cyfieithu ar y pryd

6 dulliau a/neu dechnegau adolygu a gwerthuso'r gwaith cyflwyno a rheoli'r aseiniadau cyfieithu ar y pryd

7 strategaethau a/neu fodelau a ddefnyddir i ddadansoddi achosion o gyfyng gyngor moesegol yn feirniadol a'r goblygiadau i rôl y cyfieithydd ar y pryd

8 technegau ar gyfer cael adborth

9 strategaethau ar gyfer datblygu deallusrwydd emosiynol

Cynllunio a gweithredu datblygiad proffesiynol parhaus

10 strategaethau er mwyn gwella perfformiad proffesiynol a gwybodaeth

11 mathau o weithgareddau datblygiad proffesiynol a pha rai sydd ar gael

12 meini prawf a thechnegau er mwyn gwerthuso rhaglenni datblygu proffesiynol sy'n cefnogi gwelliant parhaus

13 ffynonellau gwybodaeth sy'n gallu cynnig cyngor a chymorth ynghylch datblygiad proffesiynol


Cwmpas/ystod


Cwmpas Perfformiad


Gwybodaeth Cwmpas


Gwerthoedd


Ymddygiadau


Sgiliau


Geirfa


Dolenni I NOS Eraill

Mae'r safon hon yn gysylltiedig â nifer o safonau eraill, yn benodol:

Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol Cyfieithu ar y Pryd

CFAINT01 Asesu eich gallu i ymgymryd ag aseiniadau cyfieithu ar y pryd

CFAINT02 Paratoi ar gyfer aseiniadau cyfieithu ar y pryd

CFAINT03 Cyfieithu ar y pryd un ffordd fel cyfieithydd proffesiynol

CFAINS04 Cyfieithu ar y pryd dwy ffordd fel cyfieithydd proffesiynol

CFAINT06 Cynhyrchu cyfieithiadau golwg yn rhan o aseiniadau cyfieithu ar y pryd

CFAINT07 Cynhyrchu cyfieithiadau di-oed yn rhan o aseiniadau cyfieithu ar y pryd

CFAINT08 Gweithio gyda chyfieithwyr ar y pryd eraill

CFAINT09 Ymgymryd ag aseiniadau cyfieithu ar y pryd o bell

Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol ar gyfer Ieithoedd

CFALANG1.6 Darllen testun cymhleth am ystod eang o bynciau gwaith

CFALANG2.6 Siarad/Gwneud Arwyddion drwy ddefnyddio iaith gymhleth mewn ystod eang o sefyllfaoedd gwaith

CFALANG3.6 Ysgrifennu testun cymhleth am ystod eang o bynciau gwaith

CFALANG4.6 Deall iaith lafar neu iaith arwyddion gymhleth mewn ystod eang o sefyllfaoedd gwaith

Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol eraill

CFABI2 Ymgymryd â gwaith llawrydd

CFAM&LDC3 Mentora Unigolion

LSI CM05 Ymgymryd â hyfforddiant neu fentora


Cysylltiadau Allanol


Fersiwn rhif


Dyddiad Adolygu Dangosol

22 Tach 2022

Dilysrwydd

Ar hyn o bryd

Statws

Gwreiddiol

Sefydliad Cychwynnol

Instructus

URN gwreiddiol

CFAINT05

Galwedigaethau Perthnasol

Gweithiwr Proffesiynol ym maes Gwasanaethau Cyhoeddus, llenyddiaeth a diwylliant, Ieithyddiaeth, Cyfieithydd ar y Pryd, Cyfieithydd ar y Pryd Gwasanaethau Cyhoeddus, Gweinyddol, Cyfieithydd Iaith Arwyddion, Ieithoedd eraill, Cyfieithydd ar y Pryd Cynadleddau

Cod SOC

N/A

Geiriau Allweddol

Cyfieithu ar y pryd, cyfieithu, iaith, cyfathrebu, olynol, ar y pryd, cymunedol