Cefnogi unigolion i ganfod ac archwilio eu hanghenion a'u dyheadau datblygu gyrfa

URN: CDICRD04
Sectorau Busnes (Suites): Datblygu Gyrfa
Datblygwyd gan: CDI
Cymeradwy ar: 03 Tach 2014

Trosolwg

Mae'r safon hon ar gyfer ymarferwyr datblygu gyrfa.

Mae'r safon hon yn ymwneud â datblygu sgiliau rheoli gyrfa unigolion, gan eu galluogi i ganfod a myfyrio ar y ffactorau sy'n eu symbylu, eu cryfderau, eu hanghenion, eu dyheadau, eu rhwydweithiau a'u nodau datblygu gyrfa.

Gallai hyn ddigwydd ar sail un i un neu mewn grwpiau, ac wyneb yn wyneb neu o hirbell.


Meini prawf perfformiad

Mae'n rhaid eich bod chi'n gallu:

 1. cefnogi unigolion i ganfod eu disgwyliadau, eu cryfderau, eu hanghenion a'u dyheadau

 2. cyfathrebu mewn ffyrdd sy'n ymgysylltu ag unigolion ac yn cynnal eu symbyliad

 3. rhoi digon o gyfle i unigolion gyfathrebu, myfyrio a dod i'w casgliadau eu hunain

 4. defnyddio ymyriadau a dulliau dysgu a datblygu sy'n helpu unigolion i ganfod a datblygu eu sgiliau rheoli gyrfa

 5. symbylu unigolion i oresgyn rhwystrau i gynnydd a chyflawniad

 6. cytuno gydag unigolion ar y camau gweithredu y mae eu hangen yng nghyswllt eu hanghenion a'u dyheadau

 7. cofnodi canlyniadau yn unol â gofynion y sefydliad

 8. gweithredu mewn ffyrdd sy'n glynu at yr ymarfer moesegol sy'n ofynnol o fewn eich sefydliad neu eich proffesiwn

 9. herio unrhyw ragfarn, defnydd o stereoteipiau, camwahaniaethu ac ymddygiad anfoesegol neu ormesol

 10. annog ymreolaeth unigolion oddi mewn i'r broses datblygu gyrfa

 11. hyrwyddo cynhwysedd, amrywiaeth a chyfle cyfartal

 12. cynnal cyfrinachedd a diogeledd gwybodaeth unigol sy'n bodloni'r gofynion cyfreithiol a'r polisïau sefydliadol perthnasol

 13. arddangos dealltwriaeth o ofynion cyfreithiol, gweithdrefnau lleol a'ch atebolrwydd eich hun o ran diogelu pobl ifanc ac oedolion agored i niwed


Gwybodaeth a Dealltwriaeth

You need to know and understand:

 1. y gofynion cyfreithiol, sefydliadol a pholisi sy'n berthnasol i'ch rôl a'r gweithgareddau sy'n cael eu cynnal

 2. sut gall y dylanwadau mewnol ac allanol ar unigolion effeithio ar sut maent yn datblygu sgiliau rheoli gyrfa

 3. dulliau o brofi, cwestiynu ac annog myfyrio, er mwyn asesu cryfderau, anghenion a dyheadau unigolion

 4. egwyddorion cyfathrebu effeithiol

 5. cryfderau a gwendidau gwahanol ymyriadau, technegau a dulliau o gefnogi unigolion i ddatblygu sgiliau rheoli gyrfa effeithiol

 6. sut mae sicrhau'r wybodaeth ddiweddaraf ynghylch datblygiadau mewn ymyriadau, technegau a dulliau, a sut mae eu defnyddio gydag unigolion

 7. y rhwystrau i ddatblygiad a chyflogaeth, sut mae eu hadnabod, a strategaethau i'w goresgyn

 8. sut mae rheoli anghenion unigolion oddi mewn i derfynau'r gwasanaeth a gynigir

 9. sut mae defnyddio a chofnodi canlyniadau ymyriadau, technegau a dulliau a ddewiswyd

 10. egwyddorion moesegol a chodau ymarfer moesegol proffesiynol perthnasol, a chanlyniadau peidio â chadw atynt

 11. sut mae annog unigolion i gymryd perchnogaeth ar y broses datblygu gyrfa

 12. ffiniau a therfynau eich arbenigedd proffesiynol eich hun

 13. ffiniau cyfrinachedd, pryd mae'n briodol datgelu gwybodaeth gyfrinachol i eraill a'r prosesau sy'n ofynnol

 14. mesurau i ddiogelu pobl ifanc ac oedolion agored i niwed


Cwmpas/ystod


Cwmpas Perfformiad


Gwybodaeth Cwmpas


Gwerthoedd


Ymddygiadau


Sgiliau


Geirfa


Dolenni I NOS Eraill


Cysylltiadau Allanol


Fersiwn rhif


Dyddiad Adolygu Dangosol

01 Chwef 2016

Dilysrwydd

Ar hyn o bryd

Statws

Gwreiddiol

Sefydliad Cychwynnol

CDI

URN gwreiddiol

CDICRD04

Galwedigaethau Perthnasol

Addysg a hyfforddiant, Galwedigaethau Proffesiynol, Rheolwyr ac arweinwyr sydd â chyfrifoldeb am rhyngasiantaethol, gweithwyr llinell gymorth, Ymgynghorwyr Gyrfaoedd ac Arbenigwyr Cyfarwyddyd Galwedigaethol, Galwedigaethau Gwasanaethau Cwsmeriaid, Hyfforddwr Tywys Gweithredol, Rheolwyr Swyddogaethol, Staff Adnoddau Dynol, Mentor Dysgu, Rheolwyr personel, Hyffordiant a chysylltiadau diwydiannol, Gweithwyr Ymchwil Proffesiynol, Addysgwyr Proffesiynol

Cod SOC


Geiriau Allweddol

cyngor, dyhead, gyrfa, client-ganolog, datblygiad, addysg, cyflogaeth, cydraddoldeb, moesegol, nodau, grŵp, unigolyn, gwybodaeth, marchnad lafur, dysgu, symbyliad, anghenion, rhwydweithio, amcan, partneriaeth, cynllunio, ymarfer, atgyfeirio, myfyrio