Recordio deunydd sain i fodloni gofynion creadigol

URN: CCSMT7
Sectorau Busnes (Suites): Recordio Sain a Thechnoleg Cerddoriaeth
Datblygwyd gan: ScreenSkills
Cymeradwy ar: 30 Maw 2020

Trosolwg

​Mae'r safon hon yn ymwneud â recordio deunydd sain i fodloni gofynion creadigol. Mae'n debyg y bydd yn berthnasol i gerddoriaeth ond fe all fod yn berthnasol i ffynonellau sain eraill. Mae'n debyg y byddwch yn ymwneud â'r safon hon mewn stiwdio recordio, ystafell raglennu, gorsaf radio neu stiwdio cymysgu ond fe all fod yn berthnasol i leoliadau eraill. Mae'n debygol y bydd, ond nid ydyw o reidrwydd, yn ymdrin â recordiadau lle bydd angen sawl cynnig.

Mae'r safon yn ymwneud â gwirio gosodiad cyfarpar recordio, cyfathrebu gyda pherfformwyr, monitro recordiadau a gwneud addasiadau, llunio taflenni traciau a labelu a chadw ffeiliau.

Mae'r safon hon ar gyfer peirianwyr recordio, peirianwyr sain a rhaglenwyr sy'n recordio deunydd sain i fodloni gofynion creadigol.


Meini prawf perfformiad

Mae'n rhaid eich bod chi'n gallu:

 1. adalw rhaglenni ac adfer unrhyw gynnwys sydd wedi'i recordio eisoes ac sy'n ofynnol ar gyfer recordiadau
 2. gwirio bod y cyfarpar recordio wedi'i osod ac yn gweithio fel y disgwylir iddo wneud

 3. gwirio y caiff cyfarpar recordio ei addasu i gyd-fynd â'r amgylchedd y byddwch yn recordio ynddo

gofalu bod yr holl berfformwyr wedi derbyn cyfarwyddyd am yr hyn ddisgwylir ganddyn nhw

 1. gofalu y caiff yr holl ffynonellau sain eu recordio

 2. monitro'r recordiad a gwneud unrhyw addasiadau fyddai'n gwella'r ansawdd

 3. gwirio bod lefelau signal y deunydd sain yn bodloni'r paramedrau

 4. cydbwyso traciau arwahanol sydd wedi'u recordio er mwyn gwella eglurder yr holl lefelau chwarae

 5. defnyddio peirianwaith, dewislenni a pharamedrau yn unol â chyfarwyddiadau'r gwneuthurwyr

 6. datrys unrhyw broblemau gyda'r cyfarpar, y gadwyn recordio, perfformwyr ac allbynnau, rydych yn gyfrifol amdanyn nhw, ar unwaith

 7. cyfeirio unrhyw broblemau na allwch eu datrys i'r bobl briodol heb oedi 

 8. cyfathrebu gyda'r perfformwyr ynghylch cynnydd ar adegau priodol

 9. cadw a throsglwyddo recordiadau yn eu cyflwr gwreiddiol heb eu diraddio, heb achosi problemau amseru nac ychwaith heb ddirywio'r ansawdd  

 10. cadw ac archifo recordiadau a ffeiliau wrth gefn yn unol â gweithdrefnau diogelwch data cyfundrefnol

 11. llunio taflenni traciau eglur a manwl o'r perfformiadau sydd wedi'u recordio

 12. labelu'r ffeiliau sydd wedi'u cwblhau yn unol â'r gweithdrefnau cyfundrefnol

 13. cydymffurfio gydag egwyddorion iechyd a diogelwch o ran gwrando'n ddiogel bob amser 

 14. ailosod, diffodd a thacluso cyfarpar recordio pan fydd y gwaith wedi'i gwblhau


Gwybodaeth a Dealltwriaeth

You need to know and understand:

 1. sut i adalw deunyddiau o'r archif ac adfer recordiadau wedi'u cadw ar ddyfais recordio aml-drac digidol neu analog
 2. sut i gysylltu a llwybro offerynnau i systemau recordio digidol neu analog drwy drawfyrddau recordio neu weithfannau sain digidol (DAWs)
 3. y gadwyn recordio a lefelau signal ar gyfer signalau sain
 4. gwybodaeth am ansawdd a gofynion creadigol
 5. defnydd cydbwyso lefelau ar ddeunydd sydd wedi'i recordio
 6. egwyddorion sylfaenol trawfyrddau recordio a sut i'w defnyddio
 7. gofynion perfformwyr i fedru clywed eu hunain a sut i gyflawni hyn
 8. gwahanol ofynion ac ymarfer wrth recordio cerddoriaeth a dialog
 9. sut i bennu pa mor brofiadol ydy'r perfformwyr dan sylw mewn stiwdio
 10. sut a phryd i gyfathrebu gyda pherfformwyr
 11. y gwahaniaethau o ran amodau ac ymarfer recordio rhwng darllediadau tu allan, sain fyw a recordio mewn stiwdio
 12. gofod acwstig a nodweddion lleoliad ynghyd â sut i'w rheoli
 13. pwysigrwydd cadw cynnwys sain gwreiddiol
 14. y gwahaniaethau rhwng recordio cynnwys byw a phan mae sawl cynnig
 15. ymarfer da o ran y broses recordio ar ddyfeisiau recordio digidol neu analog
 16. sut i ddefnyddio peirianwaith, dewislenni a pharamedrau perthnasol i fudo a throsglwyddo lleoliad sain, mewnforio lleoliad sain a chadw ffeiliau sain
 17. defnydd cywir o systemau labelu, enw'r rheolwyr a'r teitl a thraciau gwaith i'w golygu gan gynnwys SPARS
 18. sut i gadw cynnwys wedi'i recordio ynghyd â ffeiliau DAW yn eu cyflwr gwreiddiol gan ddefnyddio BWAV, WAV, AIFF, (ffurfiau ffeiliau) DVD, DVD RAM, Cadi HD digidol cludadwy, TÂP, DAT, CD a HD Allanol
 19. sut i archifo deunydd wedi'i recordio
 20. egwyddorion iechyd a diogelwch o ran gwrando'n ddiogel gan gynnwys trefniadau diogelu i atal colli clyw

Cwmpas/ystod


Cwmpas Perfformiad


Gwybodaeth Cwmpas


Gwerthoedd


Ymddygiadau


Sgiliau


Geirfa


Dolenni I NOS Eraill


Cysylltiadau Allanol


Fersiwn rhif


Dyddiad Adolygu Dangosol

31 Maw 2024

Dilysrwydd

Ar hyn o bryd

Statws

Gwreiddiol

Sefydliad Cychwynnol

Creative and Cultural Skills

URN gwreiddiol

CCSMT8

Galwedigaethau Perthnasol

Peirianwyr Meistroli, Peirianwyr Recordio, Cynhyrchwyr Recordio, Peirianwyr Cymysgu, Peirianwyr Cynorthwyol, Gweithredwyr Tapiau, Rhaglenwyr

Cod SOC

3417

Geiriau Allweddol

Recordio; Deunydd sain; Darllediad tu allan; Sain fyw; Cerddoriaeth; Sain; Recordio Sain; Technoleg Cerddoriaeth