Arwain dawns yn ddiogel ac yn effeithiol

URN: CCSDL12
Sectorau Busnes (Suites): Arweinyddiaeth Ddawns
Datblygwyd gan: Creative & Cultural Skills
Cymeradwy ar: 01 Maw 2011

Trosolwg

​Mae'r safon hon yn ymwneud â sicrhau eich bod yn gallu amddiffyn eich iechyd a’ch diogelwch eich hun a'ch cyfranogwyr er mwyn gallu darparu'r dysgu mwyaf effeithiol, gan roi ystyriaeth i holl brofiad y sesiwn ddawns, gan gynnwys diogelu cyn ac ar ôl y sesiwn.


Meini prawf perfformiad

Mae'n rhaid eich bod chi'n gallu:

 1. ​​nodi anghenion eich cyfranogwyr dawns a phenderfynu beth byddwch chi'n ei wneud i ddiwallu eu hanghenion yn y sesiwn/sesiynau
 2. saernïo sesiynau er mwyn cynnig darpariaeth ddiogel ac effeithiol i gyfranogwyr, gan amddiffyn eu llesiant corfforol ac emosiynol a phennu nodau priodol
 3. hwyluso amgylchedd dysgu diogel ac effeithiol sy'n gwneud i unigolion deimlo'n gyfforddus
 4. cynnal asesiad risg 
 5. cynnwys gweithwyr proffesiynol eraill i gefnogi ymarfer diogel yn eich sesiynau dawns a'r tu allan iddynt
 6. derbyn cyfrifoldeb am gyflwyno'ch hun yn broffesiynol fel model rôl i'r grŵp
 7. pennu rheolau sylfaenol ynghylch cydraddoldeb, parch a'ch diogelwch chi a'r cyfranogwyr yn eich sesiynau dawns
 8. cyfathrebu'n glir a pharchus â'ch grŵp/grwpiau
 9. derbyn cyfrifoldeb am eich llesiant corfforol ac emosiynol fel model rôl ar gyfer eich grŵp/grwpiau


 


Gwybodaeth a Dealltwriaeth

You need to know and understand:

 1. ​​pwysigrwydd bod yn ymwybodol, yn ddamcaniaethol a thrwy brofiad, o sut mae'r corff yn gweithio yng nghyswllt yr arddull ddawns rydych chi'n ei harwain, gan gynnwys agweddau pwysig ar ffisioleg ac anatomeg gymwysedig 
 2. egwyddorion ymarfer dawns diogel ac effeithiol gan gynnwys agweddau allweddol ar faethiad, biomecaneg a rheoli ac atal anafiadau, ar ben yr uchod
 3. pwysigrwydd arsylwi'n fanwl ar gyfranogwyr i asesu ymarfer diogel ac effeithiol
 4. pwysigrwydd cyfathrebu'n glir â'r cyfranogwyr fel eu bod yn deall yr hyn rydych chi'n gofyn iddyn nhw ei wneud a sut y dylent ymddwyn mewn perthynas ag eraill yn eich sesiwn
 5. sut mae asesu, ymateb a bod yn hyblyg o ran anghenion presennol eich cyfranogwyr yn y sesiwn, gan roi ystyriaeth i'r wybodaeth flaenorol a gasglwyd wrth gynllunio'r sesiwn gyda'ch grwp
 6. sut mae ystyried llesiant emosiynol cyfranogwyr yn eich sesiwn a chyfeirio at rwydweithiau cymorth eraill lle bo hynny'n briodol
 7. sut mae bod yn ymwybodol o gydraddoldeb yn eich defnydd o iaith ac yn y modd y byddwch yn rhannu sylw unigol yn eich sesiynau dawns
 8. pwysigrwydd gwahaniaethu'r gweithgaredd er mwyn sicrhau cynhwysiad unigolion yn y grwp
 9. deinameg y grwp a phwysigrwydd ymateb â sesiwn/sesiynau sy'n briodol o ran eu cynnwys, hyd, dwyster, cyflymder a thasgau
 10. sut mae derbyn cyfrifoldeb am eich llesiant chi a llesiant eich cyfranogwyr tra byddwch yn eu harwain mewn sesiwn ddawns
 11. creu asesiad risg ar gyfer sesiwn ddawns gan ystyried yr amgylchedd, y tymheredd, nifer y bobl, gweithwyr cymorth, a pholisïau cyn, yn ystod ac ar ôl sesiynau
 12. cyfrifoldebau moesegol, cyfreithiol a phroffesiynol mewn amgylchedd dawns 
 13. sut mae ymddwyn a chyflwyno'ch hun yn broffesiynol i'r grwp 
 

Cwmpas/ystod


Cwmpas Perfformiad


Gwybodaeth Cwmpas


Gwerthoedd


Ymddygiadau


Sgiliau


Geirfa


Dolenni I NOS Eraill

Pwyntiau cyfeirio defnyddiol ar gyfer y safon hon o gyfresi SGC eraill:

Cyngor Sgiliau Sector: Asiantaeth Hyfforddi a Datblygu ar gyfer Ysgolion

Cyfres: Cefnogi Addysgu a Dysgu mewn Ysgolion

Bydd y gyfres gyfan o ddiddordeb i bobl sy'n gweithio gyda phobl ifanc ond bydd y safonau canlynol yn dangos beth welwch chi yno:

STL34 Cefnogi disgyblion dawnus a thalentog

STL38 Cefnogi plant ag anableddau neu anghenion addysgol arbennig a'u teuluoedd (CCLD 321)

STL39 Cefnogi disgyblion ag anghenion cyfathrebu a rhyngweithio STL41 Cefnogi disgyblion ag anghenion ymddygiad, datblygiad emosiynol a chymdeithasol

STL54 Cynllunio a chefnogi chwarae hunan-gyfeiriedig (PW9)​


Cysylltiadau Allanol


Fersiwn rhif


Dyddiad Adolygu Dangosol

01 Ion 2018

Dilysrwydd

Ar hyn o bryd

Statws

Gwreiddiol

Sefydliad Cychwynnol

Sgiliau Creadigol a Diwylliannol

URN gwreiddiol

SSCDL12

Galwedigaethau Perthnasol

Galwedigaethau Artistig a Llenyddol, Celfyddydau Perfformio

Cod SOC


Geiriau Allweddol

arweinyddiaeth ddawns, dawns cymunedol, amddiffyn plant