Ymchwilio a rhestru treftadaeth ddiwylliannol

URN: CCSCH2
Sectorau Busnes (Suites): Treftadaeth Ddiwylliannol
Datblygwyd gan: Creative & Cultural Skills
Cymeradwy ar: 30 Maw 2022

Trosolwg

​Mae'r safon hon yn ymwneud ag ymchwilio a chatalogio treftadaeth   ddiwylliannol. Gallai treftadaeth ddiwylliannol gyfeirio at wrthrychau sydd wedi'u harddangos, neu sydd wedi'u storio neu at adeiladau, strwythurau, safleoedd, lleoliadau hanesyddol neu dreftadaeth ddiwylliannol anghyffyrddadwy.

Mae'n ymwneud ag ymchwilio gwybodaeth i wella dealltwriaeth ynghylch treftadaeth ddiwylliannol neu ei gyd-destun, casglu ac asesu'r wybodaeth honno, adnabod a dosbarthu treftadaeth ddiwylliannol, adrodd am neu lunio disgrifiadau cryno neu'r gofynion gofal o ran  treftadaeth ddiwylliannol, pennu rhifau derbyn a chofnodi manylion ar systemau dogfennu digidol neu ar bapur.

Mae'r safon hon yn arbennig ar gyfer unrhyw un sy'n gyfrifol dros ymchwilio a rhestru treftadaeth ddiwylliannol.


Meini prawf perfformiad

Mae'n rhaid eich bod chi'n gallu:

 1. cytuno ar yr wybodaeth sydd ei hangen a'r gweithdrefnau ar gyfer dadansoddi gyda'r bobl berthnasol
 2. defnyddio technegau ymchwilio priodol i adnabod ffynonellau ymchwil cynradd ac eilradd perthnasol
 3. casglu gwybodaeth yn unol â gofynion y dadansoddiad ac adnabod y gwrthrychau neu'r strwythurau sy'n cael eu hymchwilio
 4. asesu a dewis gwybodaeth yn ôl ei dibynadwyedd, ei pherthnasedd a'i chyfraniad tuag at y gwaith
 5. diogelu gwybodaeth gyfrinachol yn unol â'r cytundebau, gweithdrefnau a'r ddeddfwriaeth
 6. cydnabod ffynonellau gwybodaeth yn unol â'r prosesau sefydliadol
 7. asesu a cheisio rhesymau dros unrhyw ddiffygion, anghysondebau neu ganlyniadau annisgwyl
 8. gweithredu er mwyn datrys unrhyw broblemau sydd ynghlwm â chasglu gwybodaeth yn unol â'r gweithdrefnau sefydliadol
 9. archwilio treftadaeth ddiwylliannol gan ofalu nad yw mewn unrhyw berygl
 10. defnyddio'r holl wybodaeth berthnasol i adnabod treftadaeth ddiwylliannol a chynnig cyfiawnhad dros adnabyddiaeth y dreftadaeth ddiwylliannol
 11. neilltuo a chofnodi manylion derbyn yn unol â'r gweithdrefnau sefydliadol a'r canllawiau
 12. gosod niferoedd derbyn ar neu ger treftadaeth ddiwylliannol yn unol â'r gweithdrefnau sefydliadol
 13. cydymffurfio gyda'r rheolau iechyd a diogelwch a'r holl ddeddfwriaeth, codau ymarfer, safonau a'r gweithdrefnau eraill bob amser 
 14. cofnodi adroddiadau a disgrifiadau cryno gyda gwybodaeth briodol am dreftadaeth ddiwylliannol mewn digon o fanylder
 15. cofnodi disgrifiadau a chrynodebau ar ffurfiau sy'n addas i'r defnyddwyr
 16. cofnodi cyflwr y dreftadaeth ddiwylliannol a'r gofal sydd ei angen arnyn nhw yn unol â'r prosesau sefydliadol, gan hysbysu'r bobl berthnasol pan fo'n briodol
 17. adolygu cynnydd a chanlyniadau'r gwaith gyda'r bobl berthnasol ar yr adegau priodol
 18. cofnodi a storio gwybodaeth ar systemau sefydliadol gan ddefnyddio ffurfiau a gweithdrefnau derbyniol
 19. gwerthuso llwyddiant y dulliau casglu gwybodaeth a'r ffynonellau ar gyfer gwaith yn y dyfodol

Gwybodaeth a Dealltwriaeth

You need to know and understand:

 1. ​diben yr ymarfer casglu gwybodaeth, y ffynonellau gwybodaeth arferol a'r gweithdrefnau arferol ar gyfer ceisio am, manteisio ar a chaffael gwybodaeth
 2. y ddeddfwriaeth, y gweithdrefnau sefydliadol a'r cytundebau sy'n ymwneud â chyfrinachedd a diogelu data
 3. pam ei bod hi'n bwysig gweithredu dulliau casglu'n effeithiol ac yn gyson ynghyd â chanlyniadau peidio â gwneud hynny
 4. beth yw gwybodaeth ddilys a dibynadwy, sut i asesu, dewis, dehongli a dosbarthu gwahanol fathau o wybodaeth, sut gellir ymdrin ag anghysondebau mewn gwybodaeth a'r hyn y gellid ei ystyried yn driniaeth anfoesegol o ddata 
 5. y gofynion sefydliadol perthnasol, cenedlaethol, lleol, a phroffesiynol sy'n ymwneud â dadansoddi cudd wybodaeth, pam ei bod hi'n bwysig cydymffurfio gyda'r gwahanol ofynion a chanlyniadau peidio â gwneud hynny  
 6. yr egwyddorion eang o ran deddfwriaeth hawlfraint, sut i gydnabod ffynonellau gwybodaeth a defnyddio safonau dyfynnu a sut i ddiogelu gwybodaeth gyfrinachol 
 7. sut i werthuso llwyddiant prosesau, dulliau a ffynonellau casglu gwybodaeth
 8. y mathau o systemau dogfennu a ddefnyddir, sut i'w gweithredu, y prif wahaniaethau rhwng systemau digidol ac ar bapur a'r problemau posibl ynghlwm â nhw
 9. y systemau dosbarthu a ddefnyddir, y gwahanol ddosbarthiadau o eitemau a sut i gofnodi manylion dosbarthu
 10. y gweithdrefnau sefydliadol ar gyfer neilltuo rhifau derbyn a sut i gofnodi dyraniad rhif derbyn  
 11. nodweddion arferol dosbarthiad treftadaeth ddiwylliannol, sut i gadarnhau hunaniaeth y gwrthrychau neu'r strwythurau, y lefel o gywirdeb sy'n debygol wrth eu hadnabod a'r problemau ynghlwm ag adnabod eitemau anghyflawn
 12. y manylion sydd angen eu cofnodi ynghylch treftadaeth ddiwylliannol, gan gynnwys yr hanes, arwyddocâd, oedran, tarddiad, nodweddion anarferol neu arbennig, perthynas ac arwyddocâd i eitemau perthnasol eraill
 13. sut i ddefnyddio lluniau camera i ategu eich ymchwil a'ch disgrifiadau
 14. sut i ddisgrifio treftadaeth ddiwylliannol ar gyfer gwahanol bobl a dibenion, gan gynnwys adroddiadau a disgrifiadau cryno, a sut i ddefnyddio a chyfuno ffurfiau disgrifio
 15. sut i farcio neu labelu treftadaeth ddiwylliannol, sut gallai gwahanol ddeunyddiau adweithio i'r marciau a diben cadw neu gofnodi marciau neu labeli blaenorol 
 16. pwysigrwydd gosod labeli neu rifau derbyn sy'n amlwg yn gysylltiedig â threftadaeth ddiwylliannol heb achosi difrod neu effeithio ar nodweddion pwysig
 17. y gweithdrefnau perthnasol ar gyfer y rheolau iechyd a diogelwch a'r ddeddfwriaeth, codau ymarfer, safonau a'r canllawiau perthnasol eraill 
 18. cynnwys adroddiad pan fo'n adroddiad dros dro ac yn un sy'n cael ei lunio yn ystod y camau terfynol gan gynnwys y nodau, amcanion, methodoleg, cynnydd a chanlyniadau'r asesiadau
 19. y ffordd orau o gyflwyno'r canlyniadau a sut i addasu cyflwyniadau ar gyfer gwahanol gynulleidfaoedd
 20. y risgiau cyffredin a phenodol i dreftadaeth ddiwylliannol a'r prosesau archwilio sy'n achosi'r lleiaf o risg iddyn nhw
 21. sut i gaffael gwybodaeth am anghenion gwarchodaeth
 22. pwy ddylid eu hysbysu am yr anghenion gofal, y cynnydd o ran adolygu a'r canlyniadau a phryd mae'n briodol 
 23. y mathau o broblemau a allai godi wrth gasglu gwybodaeth a'r camau gweithredu i'w datrys

Cwmpas/ystod


Cwmpas Perfformiad


Gwybodaeth Cwmpas


Gwerthoedd


Ymddygiadau


Sgiliau


Geirfa


Dolenni I NOS Eraill


Cysylltiadau Allanol


Fersiwn rhif


Dyddiad Adolygu Dangosol

30 Maw 2026

Dilysrwydd

Ar hyn o bryd

Statws

Gwreiddiol

Sefydliad Cychwynnol

Creative and Cultural Skills

URN gwreiddiol

CCSCH60

Galwedigaethau Perthnasol

Hamdden; teithio a thwristiaeth, Rheolwyr Swyddogaethol, Rheolwyr Ansawdd a Gofal Cwsmeriaid, Galwedigaethau Artistig a Llenyddol, Celfyddydau Perfformio, Celfyddydau, Cyfryngau a Chyhoeddi, Y Cyfryngau a chyfathrebu, Crefftau, y celfyddydau creadigol a dylunio, Gwasanaethau cyhoeddi a gwybodaeth

Cod SOC

2452

Geiriau Allweddol

casgliad; ymchwil; catalog; rhestru; adeilad hanesyddol; safle hanesyddol;