Cynllunio datrysiadau i sicrhau mynediad i ystod eang o bobl i wasanaethau'ch sefydliad

URN: CCSAPLE13
Sectorau Busnes (Suites): Cyflwyno Prosiectau Celfyddydau a Digwyddiadau Byw
Datblygwyd gan: Creative & Cultural Skills
Cymeradwy ar: 30 Maw 2018

Trosolwg

Mae'r Safon hon yn ymwneud â chynllunio datrysiadau sy'n sicrhau mynediad i wahanol grwpiau o bobl i wasanaethau'ch sefydliad.  Mae'n cynnwys mynediad gan bobl o gefndiroedd amrywiol a darparu addasiadau ar gyfer pobl ag anabledd corfforol, anabledd dysgu neu anhwylder datblygiadol. 

Bwriedir iddo fynd y tu hwnt i gydymffurfio â deddfwriaeth gydraddoldeb a symud tuag at sefyllfa lle mae ymwybyddiaeth yn eich ardal o ddatrysiadau y gellir eu rhoi ar waith fel y gall ystod ehangach o bobl gael mynediad i wasanaethau'ch sefydliad.

Mae'r Safon hon ar gyfer unrhyw un sy'n gysylltiedig â chynllunio datrysiadau er mwyn sicrhau mynediad i ystod eang o bobl i wasanaethau sefydliad.


Meini prawf perfformiad

Mae'n rhaid eich bod chi'n gallu:

1      defnyddio gwybodaeth o ffynonellau dibynadwy i adnabod arfer a thechnoleg sy'n bodoli eisoes ac sy'n dod i'r amlwg a allai wella mynediad i wahanol grwpiau

2      gwerthuso llwyddiant trefniadau mynediad presennol a blaenorol a ddefnyddiwyd gan eich sefydliad yn erbyn nodau ac amcanion y gwasanaethau a gynigir

3      adnabod datrysiadau mynediad sy'n gwella gwasanaethau eich sefydliad 

4      ymgynghori â phobl berthnasol i gynllunio sut gellir rhoi datrysiadau mynediad yn eu lle

5      dogfennu datrysiadau mynediad yn unol â gweithdrefnau sefydliadol

6      sicrhau bod darpariaeth o ran mynediad yn cael ei chyfathrebu i gydweithwyr perthnasol

7      sicrhau bod darpariaeth o ran mynediad yn cael ei chyfathrebu i grwpiau perthnasol gan ddefnyddio iaith a thechnoleg briodol

8      cytuno ar feini prawf gyda phobl berthnasol er mwyn barnu llwyddiant datrysiadau mynediad

9      adolygu, monitro a gwerthuso datrysiadau mynediad yn erbyn meini prawf cytunedig


Gwybodaeth a Dealltwriaeth

You need to know and understand:

1      deddfwriaeth cydraddoldeb ac amrywiaeth gyfredol

2      egwyddorion cynhwysiant a'r arfer cynhwysol sy'n berthnasol i'ch sefydliad

3      technolegau presennol a rhai sy'n dod i'r amlwg y gellir eu defnyddio i gynyddu mynediad ar gyfer gwahanol grwpiau

4      arfer presennol ac arfer sy'n dod i'r amlwg ym maes addasiadau y gellir eu gwneud i'r ddarpariaeth i alluogi mynediad i wahanol grwpiau

5      materion sy'n codi yn sgil diffyg darpariaeth mynediad i wasanaethau'ch sefydliad

6      sut mae amrywiaeth yn effeithio'n gadarnhaol ar grwpiau a gweithgareddau

7      materion sy'n berthnasol i ymwybyddiaeth amrywiaeth a chydraddoldeb

8      sut a ble i gyrchu canllawiau perthnasol yn ymwneud â mynediad

9      sut i ganfod darpariaeth mynediad sy’n briodol ac yn effeithiol

10   pwy ddylai wybod am ddarpariaeth mynediad a sut i gyfathrebu â nhw

11   iaith a thechnoleg briodol ar gyfer cyfathrebu â phobl o wahanol grwpiau a chefndiroedd amrywiol


Cwmpas/ystod


Cwmpas Perfformiad


Gwybodaeth Cwmpas


Gwerthoedd


Ymddygiadau


Sgiliau


Geirfa


Dolenni I NOS Eraill


Cysylltiadau Allanol


Fersiwn rhif


Dyddiad Adolygu Dangosol

30 Maw 2022

Dilysrwydd

Ar hyn o bryd

Statws

Gwreiddiol

Sefydliad Cychwynnol

Creative & Cultural Skills

URN gwreiddiol

CCSAPLE13

Galwedigaethau Perthnasol

Artist, Gweinyddydd Celfyddydau, Gweithiwr Datblygu'r Celfyddydau, Arweinydd Celfyddydau, Artist Cymunedol, Gweinyddydd Celfyddydau Cymunedol, Rheolwr Celfyddydau Cymunedol, Gweinyddydd Digwyddiadau Byw, Cydlynydd Digwyddiadau Byw

Cod SOC

3416

Geiriau Allweddol

Celfyddydau; Digwyddiadau byw; Cymuned; Amrywiaeth; Mynediad