By continuing to browse our site, you are consenting to the use of cookies. Click here for more information on the cookies we use.

Hide
Anwybyddu Gorchmynion y Rhuban
Neidio i'r prif gynnwys
Mewngofnodi

Skip Navigation LinksSSC Contacts

  
  
Description
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Golygu
  
Apprenticeships.Scot (Scotland)
Ni yw Skills Development Scotland, corff sgiliau cenedlaethol yr Alban.  Ein gwaith ni yw helpu i greu gweithlu medrus sy’n barod i wynebu’r dyfodol.
https://www.apprenticeships.scotXXX
1
Approved
1
 
  
Corff masnach a ffurfiwyd gan BESA, SELECT a SNIPEF i oruchwylio hyfforddiant galwedigaethol mewn gwaith trydanol a gwaith plymer a HVAC
XXX
2
Approved
5
 
  
Porth Sgiliau Busnes Cymru
Porth Sgiliau – eich porth ar gyfer cefnogi datblygiad sgiliau yng Nghymru
03000 6 03000https://businesswales.gov.wales/skillsgatewayXXX
3
Approved
6
 
  
CITB
Ni yw Bwrdd Hyfforddiant y Diwydiant a’n swyddogaeth ni yw gweithio gyda diwydiant i annog hyfforddiant, sy’n helpu i adeiladu gweithlu cymwysiedig, proffesiynol a diogel.
0300 456 7577https://www.citb.co.ukXXX
4
Approved
26
 
  
Cogent Skills
Mae Creative & Cultural Skills yn rhoi cyfle i bobl ifanc ddysgu a gweithio yn y diwydiannau creadigol
0300 456 7577XXX
5
Approved
3
 
  
Creative and Cultural Skills
Mae Creative & Cultural Skills yn rhoi cyfle i bobl ifanc ddysgu a gweithio yn y diwydiannau creadigol
020 7015 1800http://www.ccskills.org.uk
6
 
  
Energy and Utility Skills
Daw Energy and Utility Skills ag arweinwyr diwydiant at ei gilydd i adnabod a mynd i’r afael â’r heriau ynglŷn â sgiliau mae’n sector yn ei wynebu
0845 0779922http://www.euskills.co.uk
7
 
  
Engineering Construction Industry Training Board
Mae ECITB yn gweithio gyda chyflogwyr a darparwyr hyfforddiant i roi i weithlu’r diwydiant peirianneg adeiladu y sgiliau angenrheidiol ar gyfer wynebu heriau’r dyfodol
01923 260000http://www.ecitb.org.uk
8
 
  
FISSS
Mae FISSS yn cynrychioli, hyrwyddo a chefnogi Cynghorau Sgiliau Sector ar draws y DG
0300 3034444https://fisss.org.uk
10
 
  
Institute For Apprenticeships & Technical Education (England)
Corff Cyhoeddus Anadrannol y goron sy’n cael ei arwain gan gyflogwyr yw’r Sefydliad ar gyfer Prentisiaethau ac Addysg Dechnegol
https://www.instituteforapprenticeships.org
11
 
  
Instructus
Instructus Skills (Skills CFA gynt) yw’r prif awdurdod prentisiaethau a’r corff sgiliau traws-sector yn y DG
01536 738631https://www.instructus-skills.org
12
 
  
Lantra
Lantra yw un o’r prif gyrff dyfarnu ar gyfer diwydiannau’r tir yn y DG a Gweriniaeth Iwerddon. Rydyn ni’n datblygu cyrsiau hyfforddi a chymwysterau sy’n gydnabyddedig yn genedlaethol
02476 696996http://www.lantra.co.uk
13
 
  
MPQC
Corff nid-er-elw yw’r cyngor cymwysterau cynhyrchion mwynol sydd â’i aelodau yn dod o’r sector chwarelu, cynhyrchion mwynol a mwyngloddio
0115 972 6121www.mp-qc.org
14
 
  
Yr Academi Sgiliau Genedlaethol ar gyfer Bwyd a Diod
Mae’r NSAFD yn rhoi i fusnesau ar draws y diwydiant gweithgynhyrchu a phrosesu bwyd a diod fynediad unigryw at hyfforddiant o’r radd flaenaf i’r gweithlu
0845 644 0448https://nsafd.co.uk/
15
 
  
NI Direct (Apprenticeships)
Ceir gwybodaeth am y mathau o Brentisiaethau sydd ar gael yng Ngogledd Iwerddon
https://www.nidirect.gov.uk
16
 
  
OPITO
Rydyn ni’n gweithio gyda’n gilydd i ddatblygu gweithlu medrus a diogel ar gyfer y diwydiant ynni
01224 787800https://www.opito.com
17
 
  
Our Skillsforce (Scotland)
Mae Our Skillsforce yn cefnogi cyflogwyr yn yr Alban gyda’u holl anghenion sgiliau.  Mae’r gwasanaeth ar-lein, llinell gymorth a wyneb i wyneb yn cynnwys ymgynghoriaeth yn rhad ac am ddim, cymorth Adnoddau Dynol a mynediad at gyllid
0800 7836000https://www.ourskillsforce.co.uk
18
 
  
People 1st International
Rydyn ni’n datblygu ac yn sicrhau ansawdd datrysiadau sgiliau sy’n berthnasol i ddiwydiant yn y DG ac yn rhyngwladol ar draws prentisiaethau, dysgu yn seiliedig ar waith ac addysg alwedigaethol dechnegol
020 30741212http://www.people1st.co.uk
19
 
  
SCQF
Mae Fframwaith Cymwysterau yr Alban yn helpu pobl o bob oed ac amgylchiadau i gael mynediad at addysg a hyfforddiant sy’n addas iddyn nhw gydol eu bywydau
0141 2252922https://scqf.org.uk
20
 
  
ScreenSkills
ScreenSkills yw’r elusen sgiliau sy’n cael eu harwain gan y diwydiant ar gyfer diwydiannau’r sgrîn.  Rydyn ni’n gweithio ar draws y DG i sicrhau bod gan y sector y sgiliau a’r talent sydd eu hangen arnynt
https://www.screenskills.com
21
 
  
Enginuity
Cawn ein harwain gan gyflogwyr a’n gwaith yw trawsffurfio sgiliau a chynhyrchedd y bobl sy’n pweru’n sectorau peirianegol a’n sector technolegau gweithgynhyrchu blaengar, gan alluogi diwydiant y DG i gystadlu ar y llwyfan byd-eang
0845 6439001https://enginuity.org/
9
 
  
Skills Development Scotland
Fel corff sgiliau cenedlaethol yr Alban rydyn ni’n cyfrannu at dwf economaidd cynaliadwy yr Alban trwy gefnogi pobl a busnesau i ddatblygu a chymhwyso’u sgiliau
0800 917 8000https://www.skillsdevelopmentscotland.co.uk
22
 
  
Skills for Care & Development
Skills for Care & Development yw’r cyngor sgiliau sector ar gyfer pobl sy’n gweithio yn y gwasanaethau plant a phobl ifanc, a’r rheiny sy’n gweithio yn y gwasanaeth gofal cymdeithasol ar gyfer oedolion a phlant yn y DG.
0113 2411240http://www.skillsforcareanddevelopment.org.uk
23
 
  
Skills for Health
Corff nid-er-elw yw Skills for Health sy’n ymroddedig i ddatblygu gweithlu gofal iechyd gwell a chynaliadwy ar draws y DG
0117 922 1155http://www.skillsforhealth.org.uk
24
 
  
Skills for Logistics
Mae Skills for Logistics yn cefnogi’r sector logisteg trwy Asesiad Diwedd-Pwynt, atynnu, technoleg a datblygiadau newydd.  Ein nod yw helpu’r sector i ddatrys argyfyngau sgiliau trwy gael y gwerth gorau o’r ardoll
0117 927 8800https://www.skillsforlogistics.co.uk
25
 
  
Skills for Security
Gan weithio’n agos gyda chyflogwyr, ein cenhadaeth yw gwella sgiliau a safonau proffesiynoldeb yn y diwydiant diogelwch, trwy ddarparu mynediad at gyrsiau hyfforddi a chymwysterau o safon uchel
01905 744000http://www.skillsforsecurity.org.uk
26
 
  
SkillsActive
Mae SkillsActive yn darparu ymgynghoriaeth, gwybodaeth a chyngor ar ddatblygu sgiliau a hyfforddiant i gyflogwyr, darparwyr hyfforddiant, gwneuthurwyr polisi a sefydliadau allweddol
020 7632 2000http://www.skillsactive.com
27
 
  
The Institute of the Motor Industry (IMI)
Mae’r IMI yn bodoli i hybu cynhyrchedd a phroffidioldeb busnesau yn y diwydiant ceir. Rydyn ni’n gwneud hynny trwy adnabod a mynd i’r afael â’r bylchau a’r prinder sgiliau yn y diwydiant
01992 511521https://tide.theimi.org.uk/
28
 
  
UKFT
UKFT yw’r corff strategol ar gyfer galwedigaethau mewn ffasiwn a thecstiliau ac ef yw’r rhwydwaith Brydeinig fwyaf cynhwysol  ar gyfer cwmnïau ffasiwn a thecstiliau yn y DG
020 7843 9460https://www.ukft.org
29